Autor: Mariusz Paździor

Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki

Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Żywicka

Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce

Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym

Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski