Szczegóły ebooka

Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce

Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce

Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik

Ebook

Monografia zawiera szereg refleksji nad wybranymi wartościami i zasadami ustrojowymi. Dużo  miejsca w publikacji poświęcono zasadzie pluralizmu politycznego oraz konstytucyjnemu modelowi zasad ustrojowych, w tym konstytucyjnej zasadzie suwerenności narodu w dobie integracji europejskiej. W monografii omówiono m.in. znaczenie tzw. samodzielnych uprawnień prezydenta RP, odrębność władzy i niezależność sądów i trybunałów, zasadę poszanowania prawa międzynarodowego w Konstytucji RP. Ujęcie określonego problemu prawnego jest różne: od teoretycznego po analizę w świetle wybranej zasady ustrojowej. Zebrany w monografii zespół autorski stanowi reprezentację przedstawicieli różnych ośrodków badawczych. Autorów prezentujących nieraz odmienne spojrzenie na poruszane w monografii zagadnienia

Wprowadzenie 

Ryszard Balicki, Artur Ławniczak
Teoretyczne i praktyczne aspekty polskiego prawnopolitycznego pluralizmu.
Wybrane zagadnienia
Theoretical and practical aspects of Polish legal pluralism. Selected issues

Maciej Borski
Kilka uwag na temat słabości polskiego systemu stanowienia prawa
Some remarks on weaknesses of polish legislative system

Stanisław Bożyk
Konstytucyjna zasada pluralizmu politycznego a prawo do opozycji parlamentarnej
The constitucional principle of political pluralism and the right to the parliamentary
opposition

Ryszard Chruściak
Konstytucyjny model zasad ustrojowych – projekty i propozycje zmian
Constitutional model of political rules – projects and proposals for change

Marcin Dąbrowski
Znaczenie tzw. samodzielnych uprawnień prezydenta RP
The importance of the so-called independent powers of the president of the republic
of Poland 

Maria Gołda-Sobczak
Prawo kościołów i związków wyznaniowych do emitowania w radiu i telewizji
programów religijno-moralnych, społecznych i kulturalnych. Gwarancje
instytucjonalne pluralizmu wyznaniowego a rzeczywistość
Right of churches and religious associations to broadcast religious, social and cultural
programs in radio and television. Institutional guarantees of the religious pluralism
and reality

Ilona Grądzka
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a zasada podziału władz
„Polish membership in the European Union and the principle of the separation of
powers” 

Jerzy Jaskiernia
Konstytucyjna zasada suwerenności narodu w dobie integracji europejskiej
The constitutional principle of the nation’s sovereignty in the era of the European
integration

Joanna Juchniewicz
Idea społeczeństwa obywatelskiego i jej realizacja w procesie ustawodawczym
– wysłuchanie publiczne
The idea of civil society and its implementation in the legislative process – public
hearing

Ksenia Kakareko
Pluralizm religijny i zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych
w Polsce. Miraż prawny a rzeczywistość
Religious pluralism and the principle of equality of churches and religious organizations
in Poland. Legal mirage and reality

Piotr Makarzec
Kształtowanie się demokracji w III Rzeczpospolitej. Próba oceny
Development of democracy in the Third Republic of Poland. An attempt of evaluation

Jerzy Menkes, Anna Kociołek-Pęksa
O ustrojowych i teoretycznoprawnych aspektach funkcjonowania norm
prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym
The political and aspects of the functioning of the rules of international law
in the Polish legal system

Magdalena Maksymiuk
Kwestie autonomii oraz wzajemnej niezależności Kościoła i związków wyznaniowych
od państwa zawarte w ramach polskiego prawa
Included in polish law issues of autonomy and the mutual independence between
the Church or other religious organizations and the state

Jerzy Oniszczuk
Homer: zasada miary, hybris i absurd sprawiedliwości
Homer: the Principle of Moderation, Hybris and the Absurd of Justice

Grzegorz Pastuszko
Konstytucyjne prawo do opozycji a postanowienia regulaminu Sejmu
The constitutional right to opposition and the provisions of the rules of Parliament 

Andrzej Pogłódek
Zasada podziału władzy w Konstytucji Republiki Krymu z 2014 roku
The principle of separation of powers and its implementation in the Constitution
of the Republic of Crimea

Martyna Siemiatycka
Zasada pluralizmu politycznego w polskim prawie konstytucyjnym
The principle of political pluralism in polish constitutional law

Jacek Sobczak
Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów i trybunałów a zasady tworzenia
okręgów sądowych (między pluralizmem a partykularyzmem interesów
sądowych)
Judicial independence and the independence of the courts and tribunals against
the principles of creating judicial districts (between the pluralism and the particularism
of interests of judicial)

Bogumił Szmulik
Artykuł 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – sądy i trybunały są
władzą odrębną i niezależną od innych władz
Article 173 of the Polish Constitution – the courts and tribunals have separate and
independent authority from other powers

Mariusz Śladkowski
Dwuinstancyjność postępowania cywilnego jako gwarancja ochrony praw
i wolności obywatelskich
Two stage civil procedure as a guarantee of rights protection and civil liberties 

Julia Wojnowska-Radzińska
Zasada poszanowania prawa międzynarodowego w Konstytucji RP
Principle of respect of international law in the Constitution of the Republic of Poland
varia

Beata Stępień-Załucka
Sposób wyboru i kompetencje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz
Prezesów Sądu Najwyższego na tle struktury organów Sądu Najwyższego
The method of selection and competence of the First President of the Supreme
Court and the Presidents of the Supreme Court against the structure of the bodies
of the Supreme Court 

  • Tytuł: Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce
  • Autor: Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
  • ISBN: 978-83-64527-53-1, 9788364527531
  • Data wydania: 2023-01-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_314o
  • Wydawca: Lubelska Akademia WSEI