Szczegóły ebooka

Awans zawodowych nauczyciela i dyrektora - nowe zasady. Wrzesień 2022

Awans zawodowych nauczyciela i dyrektora - nowe zasady. Wrzesień 2022

Michał Kowalski, Anna Trochimiuk

Ebook

Publikacja została podzielona na kilka części: teorię, praktykę czyli pytania i odpowiedzi oraz dokumenty związane z awansem zawodowym. Każda z części jest z kolei podzielona na działy dotyczące poszczególnych zagadnień:
- Porównania starej i nowej ścieżki awansu
- Stanowiska mentora
- Przygotowania do zawodu nauczyciela
- Awansu na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Dzięki temu dostają Państwo w swoje ręce kompleksowe informacje - kompendium wiedzy na temat nowego awansu zawodowego nauczycieli i dyrektora.

 • Wstęp
 • ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  • Art. 13 Karty Nauczyciela [Kogo dotyczy Karta Nauczyciela]
 • ROZDZIAŁ 2. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
  • Art. 6 Karty Nauczyciela [Jakie obowiązki ma nauczyciel]
  • Art. 6a Karty Nauczyciela [Ocena pracy nauczycieli]
 • ROZDZIAŁ 3. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
  • Art. 9 Karty Nauczyciela [Kwalifikacje nauczycieli]
 • ROZDZIAŁ 3A. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
  • Art. 9a Karty Nauczyciela [Stopnie awansu zawodowego nauczycieli]
  • Art. 9b Karty Nauczyciela [Ogólne warunki uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego]
  • Art. 9ca Karty Nauczyciela [Przygotowanie do zawodu]
  • Art. 9d Karty Nauczyciela [Awans zawodowy nauczyciela w arkuszu organizacyjnym]
  • Art. 9fa Karty Nauczyciela [Obserwacja zajęć w czasie przygotowania do zawodu]
  • Art. 9g Karty Nauczyciela [Skład komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli]
  • Art. 9h Karty Nauczyciela [Nadzór na czynnościami w awansie zawodowym nauczycieli]
  • Art. 9i Karty Nauczyciela [Nadanie tytułu profesora oświaty]
 • ROZDZIAŁ 4. NAWIĄZANIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
  • Art. 10 Karty Nauczyciela [Zatrudnianie nauczycieli w szkołach samorządowych]
  • Art. 10a Karty Nauczyciela [Zatrudnianie nauczycieli w szkołach i przedszkolach niesamorządowych]
  • Art. 1316 Karty Nauczyciela [Akt mianowania i umowa o pracę nauczyciela]
  • Art. 17 Karty Nauczyciela [Urlop bezpłatny dla nauczyciela na czas pełnienia funkcji z wyboru]
  • Art. 18 Karty Nauczyciela [Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania]
  • Art. 20 Karty Nauczyciela [Zwalnianie nauczycieli z przyczyn organizacyjnych]
  • Art. 22 Karty Nauczyciela [Uzupełnianie etatu w innej szkole i ograniczenie etatu nauczyciela]
  • Art. 23 Karty Nauczyciela [Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania]
  • Art. 26 Karty Nauczyciela [Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela]
  • Art. 27 Karty Nauczyciela [Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony nauczyciela]
  • Art. 28 Karty Nauczyciela [Odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania]
 • ROZDZIAŁ 5. WARUNKI PRACY I WYNAGRODZENIE
  • Art. 30 Karty Nauczyciela [Składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz inne świadczenia ze stosunku pracy]
  • Art. 30a, 30b Karty Nauczyciela [Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli]
  • Art. 33 Karty Nauczyciela [Dodatek za wysługę lat nauczyciela]
  • Art. 34 Karty Nauczyciela [Dodatek za warunki pracy nauczyciela]
  • Art. 34a Karty Nauczyciela [Dodatek dla wychowawcy klasy]
  • Art. 35 Karty Nauczyciela [Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa nauczycieli]
  • Art. 35a Karty Nauczyciela [Realizacja zajęć ze środków UE]
  • Art. 3839 Karty Nauczyciela [Nabycie i wygaśnięcie prawa do wynagrodzenia nauczycieli]
  • Art. 42 Karty Nauczyciela [Czas pracy nauczyciela wątpliwości]
  • Art. 42a Karty Nauczyciela [Zniżki w wymiarze zajęć]
  • Art. 42b Karty Nauczyciela [Nauczyciel pracujący w nocy]
  • Art. 42c Karty Nauczyciela [Tydzień pracy nauczyciela]
  • Art. 42d Karty Nauczyciela [Specjaliści w szkole]
 • ROZDZIAŁ 6. NAGRODY I ODZNACZENIA
  • Art. 47 Karty Nauczyciela [Nagroda jubileuszowa nauczyciela]
  • Art. 48 Karty Nauczyciela [Trzynastka dla nauczycieli]
  • Art. 49 Karty Nauczyciela [Fundusz nagród dla nauczyciel]
  • Art. 51 Karty Nauczyciela [Medal Komisji Edukacji Narodowej]
 • ROZDZIAŁ 7. UPRAWNIENIA SOCJALNE I URLOPY
  • Art. 53 Karty Nauczyciela [ZFŚS i świadczenie urlopowe]
  • Art. 53a Karty Nauczyciela [Świadczenie na start]
  • Art. 54 Karty Nauczyciela [Dodatek wiejski dla nauczyciela]
  • Art. 6466a Karty Nauczyciela [Wszystko o urlopie wypoczynkowym]
  • Art. 67 Karty Nauczyciela [Wynagrodzenie urlopowe]
  • Art. 67a67d Karty Nauczyciela [Urlop wychowawczy nauczyciela od A do Z]
  • Art. 67e Karty Nauczyciela [Opieka nad dzieckiem także dla nauczyciela]
  • Art. 68 Karty Nauczyciela [Urlop bezpłatny nauczyciela i nie tylko]
  • Art. 69 Karty Nauczyciela [Przerwa w pracy dla kobiety karmiącej]
  • Art. 70 Karty Nauczyciela [Specjalny urlop bezpłatny]
 • ROZDZIAŁ 7A. FINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
  • Art. 70a70d Karty Nauczyciela [Dofinansowanie doskonalenia zawodowego]
 • ROZDZIAŁ 8. OCHRONA ZDROWIA
  • Art. 72 Karty Nauczyciela [Nauczyciele mogą korzystać z pomocy zdrowotnej]
  • Art. 73 Karty Nauczyciela [Urlop zdrowotny od A do Z]
 • ROZDZIAŁ 9. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
  • Art. 74 Karty Nauczyciela [Dzień Nauczyciela]
 • ROZDZIAŁ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
  • Art. 7576 Karty Nauczyciela [Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela]
  • art. 7782 Karty Nauczyciela [Jak funkcjonują komisje dyscyplinarne]
  • art. 8384 Karty Nauczyciela [Kilka słów o rzeczniku dyscyplinarnym]
  • art. 85 Karty Nauczyciela [Najpierw postępowanie wyjaśniające]
  • art. 85a85b Karty Nauczyciela [Pierwsze kroki przed komisją dyscyplinarną]
  • art. 85c85d Karty Nauczyciela [3 prawa obwinionego nauczyciela]
  • art. 85e85i Karty Nauczyciela [Rozprawa dyscyplinarna od A do Z]
  • art. 85j Karty Nauczyciela [Wszystko o orzeczeniu komisji dyscyplinarnej]
  • art. 85k85m Karty Nauczyciela [Jak odwołać się od orzeczenia komisji dyscyplinarnej]
  • art. 85n Karty Nauczyciela [Kiedy postępowanie dyscyplinarne może być wznowione]
  • art. 85o Karty Nauczyciela [Przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej od podszewki]
  • art. 85p85r Karty Nauczyciela [Postępowanie dyscyplinarne ile kosztuje]
  • art. 85s Karty Nauczyciela [Zatarcie kary dyscyplinarnej na czym polega]
  • art. 85t85u Karty Nauczyciela [Wszystko o zawieszeniu w obowiązkach służbowych]
  • art. 85w85z Karty Nauczyciela [Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych bez niego dyrektor się nie obejdzie]
 • ROZDZIAŁ 11. UPRAWNIENIA EMERYTALNE
  • art. 8688 Karty Nauczyciela [Uprawnienia emerytalne nauczyciela kompendium]
 • ROZDZIAŁ 11A. PRZEPISY SZCZEGÓLNE
  • art. 91a91c Karty Nauczyciela [Karta Nauczyciela stosowana nie zawsze w pełnym zakresie]
  • art. 91d Karty Nauczyciela [Kto wykonuje zadania organu prowadzącego]
 • Wykaz aktów prawnych powołanych w publikacji
 • Tytuł: Awans zawodowych nauczyciela i dyrektora - nowe zasady. Wrzesień 2022
 • Autor: Michał Kowalski, Anna Trochimiuk
 • ISBN: 978-83-8276-828-2, 9788382768282
 • Data wydania: 2023-02-23
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_34fh
 • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka