Szczegóły ebooka

Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II

Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II

Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck

Ebook

Metody statystyczne są kluczowym narzędziem w data science, mimo to niewielu analityków danych zdobyło wykształcenie w ich zakresie. Może im to utrudniać uzyskiwanie dobrych efektów. Zrozumienie praktycznych zasad statystyki okazuje się ważne również dla programistów R i Pythona, którzy tworzą rozwiązania dla data science. Kursy podstaw statystyki rzadko jednak uwzględniają tę perspektywę, a większość podręczników do statystyki w ogóle nie zajmuje się narzędziami wywodzącymi się z informatyki.

To drugie wydanie popularnego podręcznika statystyki przeznaczonego dla analityków danych. Uzupełniono je o obszerne przykłady w Pythonie oraz wyjaśnienie, jak stosować poszczególne metody statystyczne w problemach data science, a także jak ich nie używać. Skoncentrowano się też na tych zagadnieniach statystyki, które odgrywają istotną rolę w data science. Wyjaśniono, które koncepcje są ważne i przydatne z tej perspektywy, a które mniej istotne i dlaczego. Co ważne, poszczególne koncepcje i zagadnienia praktyczne przedstawiono w sposób przyswajalny i zrozumiały również dla osób nienawykłych do posługiwania się statystyką na co dzień.

W książce między innymi:

 • analiza eksploracyjna we wstępnym badaniu danych
 • próby losowe a jakość dużych zbiorów danych
 • podstawy planowania eksperymentów
 • regresja w szacowaniu wyników i wykrywaniu anomalii
 • statystyczne uczenie maszynowe
 • uczenie nienadzorowane a znaczenie danych niesklasyfikowanych

Statystyka: klasyczne narzędzia w najnowszych technologiach!

 • Przedmowa
  • Konwencja zastosowana w tej książce
  • Wykorzystanie przykładów kodu
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Badania eksploracyjne
  • Elementy danych uporządkowanych
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Dane stabelaryzowane
   • Ramki danych i indeksy
   • Niestabelaryzowane struktury danych
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Miary położenia
   • Średnia
   • Mediana i estymatory odporne
    • Wartości odstające
   • Przykład: miara położenia dla wielkości populacji i wskaźnika morderstw
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Miary rozproszenia
   • Odchylenie standardowe i powiązane estymatory
   • Estymatory oparte na percentylach
   • Przykład: szacowanie zmienności dla populacji Stanów Zjednoczonych
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Badanie rozkładu danych
   • Percentyle i boxploty
   • Tablica częstości i histogramy
   • Szacowanie i wykresy gęstości rozkładu
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Badanie danych binarnych i skategoryzowanych
   • Moda
   • Wartość oczekiwana
   • Prawdopodobieństwo
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Korelacja
   • Wykres punktowy
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Badanie dwóch lub więcej zmiennych
   • Wykres przedziałów heksagonalnych i wykres konturowy (przedstawianie danych numerycznych względem danych numerycznych)
   • Dwie zmienne skategoryzowane
   • Dane kategoryzowane i numeryczne
   • Wizualizacja wielu zmiennych
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Rozkłady danych i prób
  • Losowy dobór i obciążenie próby
   • Obciążenie
   • Dobór losowy
   • Rozmiar a jakość: kiedy rozmiar ma znaczenie?
   • Średnia z próby a średnia z populacji
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Błąd doboru
   • Regresja do średniej
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Rozkład próbkowania dla statystyki
   • Centralne twierdzenie graniczne
   • Błąd standardowy
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Próby bootstrapowe
   • Ponowne próbkowanie a próby bootstrapowe
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Przedziały ufności
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Rozkład normalny
   • Standaryzowany rozkład normalny i wykres K-K
  • Rozkłady z długimi ogonami
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Rozkład t-Studenta
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Rozkład binarny
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Rozkład chi-kwadrat
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Rozkład F
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Rozkład Poissona i jego pochodne
   • Rozkład Poissona
   • Rozkład wykładniczy
   • Szacowanie współczynnika porażki
   • Rozkład Weibulla
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Eksperymenty statystyczne i testowanie istotności
  • Test A/B
   • Po co Ci grupa kontrolna?
   • Dlaczego tylko A/B? Dlaczego nie C, D itd.?
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Testowanie hipotezy
   • Hipoteza zerowa
   • Hipoteza alternatywna
   • Test jednostronny i test dwustronny
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Testy randomizacyjne
   • Test permutacyjny
   • Przykład: licznik odwiedzin strony
   • Zupełny test permutacyjny i bootstrap
   • Test permutacyjny: podstawa w data science
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Istotność statystyczna i p-wartość
   • p-wartość
   • Alfa
    • Kontrowersje związane z p-wartością
    • Istotność praktyczna
   • Błędy pierwszego i drugiego rodzaju
   • Data science i p-wartość
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Test t
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Testowanie wielokrotne
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Stopnie swobody
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • ANOVA
   • Statystyka F
   • Dwustronna ANOVA
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Test chi-kwadrat
   • Test chi-kwadrat: podejście randomizacyjne
   • Test chi-kwadrat: teoria
   • Dokładny test Fishera
   • Znaczenie testu chi-kwadrat w data science
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Algorytm Wielorękiego Bandyty
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Moc i rozmiar próby
   • Rozmiar próby
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Regresja i predykcja
  • Prosta regresja liniowa
   • Równanie regresji
   • Dopasowanie wartości i rezydua
   • Metoda najmniejszych kwadratów
   • Predykcja a objaśnienie (profilowanie)
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Regresja wieloraka
   • Przykład: wartość domów w King County
   • Ocena modelu
   • Kroswalidacja
   • Dobór modelu i regresja krokowa
   • Regresja ważona
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Predykcja z wykorzystaniem regresji
   • Niebezpieczeństwa związane z ekstrapolacją
   • Przedziały ufności i predykcji
  • Zmienne skategoryzowane w regresji
   • Zmienne fikcyjne
   • Zmienne skategoryzowane na wielu poziomach
   • Uporządkowane zmienne skategoryzowane
  • Interpretacja równania regresji
   • Predyktory skorelowane
   • Współliniowość
   • Zmienne zakłócające
   • Interakcje i efekty główne
  • Diagnostyka regresji
   • Wartości odstające
   • Obserwacje wpływowe
   • Heteroskedastyczność, anormalność i błędy skorelowane
   • Wykresy częściowych rezyduów i nieliniowość
  • Regresja wielomianowa i regresja sklejana
   • Wielomian
   • Funkcja sklejana
   • Uogólnione modele addytywne
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Klasyfikacja
  • Naiwny klasyfikator bayesowski
   • Dlaczego klasyfikator bayesowski jest niepraktyczny?
   • Naiwne rozwiązanie
   • Numeryczne zmienne objaśniające
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Analiza dyskryminacyjna
   • Macierz kowariancji
   • Liniowy dyskryminator Fishera
   • Prosty przykład
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Regresja logistyczna
   • Funkcja odpowiedzi logistycznej i logit
   • Regresja logistyczna i GLM
   • Uogólnione modele liniowe
   • Wartości prognozowane na podstawie regresji logistycznej
   • Interpretacja współczynników i iloraz szans
   • Regresja liniowa i regresja logistyczna: podobieństwa i różnice
    • Dopasowanie modelu
   • Ocena modelu
    • Analiza reszt
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Ewaluacja modeli klasyfikacji
   • Macierz błędów
   • Problem mało licznych klas
   • Precyzja, czułość i swoistość
   • Krzywa ROC
   • Pole pod wykresem krzywej ROC
   • Lift
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Strategie dla niezbilansowanych danych
   • Undersampling
   • Oversampling i zwiększenie/obniżenie wag
   • Generowanie danych
   • Klasyfikacja oparta na kosztach
   • Badanie prognozy
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Statystyczne uczenie maszynowe
  • K-najbliższych sąsiadów
   • Przykład: przewidywanie opóźnienia w spłacie pożyczki
   • Metryki odległości
   • Kodowanie 1 z n
   • Standaryzacja (normalizacja, z-wartość)
   • Dobór K
   • KNN w doborze cech
  • Drzewa decyzyjne
   • Prosty przykład
   • Algorytm rekursywnego podziału
   • Pomiar homogeniczności lub zanieczyszczenia
   • Zatrzymanie wzrostu drzewa
    • Kontrolowanie złożoności drzewa w R
    • Kontrolowanie złożoności drzewa w Pythonie
   • Prognoza ciągłych wartości
   • Jak są wykorzystywane drzewa
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Bagging i lasy losowe
   • Bagging
   • Las losowy
   • Istotność zmiennej
   • Hiperparametry
  • Boosting
   • Algorytm wzmacniania
   • XGBoost
   • Regularyzacja: unikanie nadmiernego dopasowania
   • Hiperparametry i kroswalidacja
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Uczenie nienadzorowane
  • Analiza głównych składowych
   • Prosty przykład
   • Obliczanie głównych składowych
   • Interpretacja głównych składowych
   • Analiza odpowiedniości
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Metoda K-średnich (centroidów)
   • Prosty przykład
   • Algorytm K-średnich
   • Interpretacja klastrów
   • Dobór liczby klastrów
  • Klasteryzacja hierarchiczna
   • Prosty przykład
   • Dendrogram
   • Algorytm aglomeracyjny
   • Miary podobieństwa
  • Klasteryzacja oparta na modelu
   • Wielowymiarowy rozkład normalny
   • Mieszaniny rozkładów normalnych
   • Dobór liczby klastrów
   • Dla pogłębienia wiedzy
  • Skalowanie i zmienne skategoryzowane
   • Skalowanie zmiennych
   • Zmienne dominujące
   • Zmienne skategoryzowane i odległość Gowera
   • Problem z klasteryzacją danych mieszanych
  • Podsumowanie
 • Bibliografia
  • O autorach
  • Kolofon
 • Tytuł: Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II
 • Autor: Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck
 • Tytuł oryginału: Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python, 2nd Edition
 • Tłumaczenie: Krzysztof Sawka, Marta Danch-Wierzchowska
 • ISBN: 978-83-283-7428-7, 9788328374287
 • Data wydania: 2021-06-16
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: stpra2
 • Wydawca: Helion