Helion


Szczegóły ebooka

 
Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast


Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast. Prezentowana publikacja wyjaśnia w przystępny, syntetyczny sposób teoretyczne i programowe aspekty budowania i funkcjonowania miasta inteligentnego, rozwijającego się zgodnie z tą koncepcją.
W opracowaniu przedstawiono elementarne zagadnienia ekonomiki miasta i obszary jej zainteresowań. Uporządkowano definicje miasta inteligentnego na podstawie dokumentów Unii Europejskiej i literatury przedmiotu. Scharakteryzowano miary sprawności zarządzania miastem. Zidentyfikowano problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenno-środowiskowe charakterystyczne dla współczesnych miast i obszarów miejskich. Wskazano innowacyjne aspekty zarządzania w mieście (oparte na partycypacji społecznej i nastawione na wysoką jakość dwukierunkowej komunikacji władz miasta z jego interesariuszami), wpisujące się w koncepcję smart city.
Kompleksowy charakter monografii, łączący podejście opisowe do dotychczasowych procesów funkcjonowania i rozwoju miast oraz podejście koncepcyjne dotyczące ich dalszej ewolucji czyni niniejszą publikację wartościową dla środowiska akademickiego, a także pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz decydentów administracji publicznej.
 

Wstęp 7
Rozdział 1. Ekonomika współczesnego miasta – zarys problematyki 11
1.1. Forma i struktura przestrzenna miasta 11
1.1.1. Miasto – podstawowe definicje 11
1.1.2. Rodzaje obszarów miejskich 12
1.1.3. Struktura miasta 14
1.2. Zakres ekonomiki miasta 16
1.2.1. Zarys definicji 16
1.2.2. Obszary zainteresowania ekonomiki miasta 16
1.2.2.1. Siły rynkowe w rozwoju miasta 17
1.2.2.2. Sposoby użytkowania terenów 18
1.2.2.3. Transport miejski i metropolitalny 19
1.2.2.4. Bezpieczeństwo publiczne w mieście 21
1.2.2.5. Budownictwo i polityka mieszkaniowa 23
1.3. Miary sprawności funkcjonowania miasta 26

Rozdział 2. Współczesne problemy funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce 29
2.1. Bariery rozwoju miast 29
2.2. Główne problemy i ich konsekwencje dla rozwoju miasta 31

Rozdział 3. Idea smart city 47
3.1. Smart city – istota problematyki 47
3.1.1. Koncepcja smart city w dokumentach Unii Europejskiej 47
3.1.2. Przegląd definicji smart city na podstawie literatury przedmiotu 50
3.2. Obszary funkcjonowania miasta inteligentnego 54

Rozdział 4. Proces rewitalizacji jako sposób poprawy funkcjonowania miasta – w kierunku miasta inteligentnego 61
4.1. Przekształcenia struktur miejskich – kierunki zmian 61
4.2. Odnowa miasta przez rewitalizację 63

Rozdział 5. Inteligencja miasta – mierniki 77
5.1. Modele dojrzałości miast inteligentnych 77
5.2. Wybrane wskaźniki pomiaru inteligencji miast 80

Rozdział 6. Wyznaczniki inteligentnego zarządzania w mieście 95
6.1. Menedżeryzm miejski 95
6.2. Strategie rozwoju smart city 96
6.3. Komunikacja ze społeczeństwem 99
6.4. Partycypacja społeczna 105

Zakończenie 109
Bibliografia 111
Spis tabel i rysunków 121