Szczegóły ebooka

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

Ebook

Rosnące znaczenie informacji i wiedzy w biznesie jest pochodną głębokich i coraz szybciej dokonujących się zmian w jego otoczeniu, co skutkuje wzrostem niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Tworzy się nowe środowisko biznesu, w którym informacja oraz umiejętność przekształcenia jej w unikatową wiedzę stają się kluczowymi elementami podnoszenia poziomu konkurencyjności organizacji i budowania jej trwałej przewagi konkurencyjnej. W książce opisano rolę informacji, pozyskiwanych głównie w drodze badań marketingowych, w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Wyjaśniono istotę informacji i jej znaczenia w zarządzaniu modelem biznesowym przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem relacji potrzeby informacyjne – decyzje marketingowe. Zebrano wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych wśród przedsiębiorstw. Poza diagnozą stanu i uwarunkowań badań marketingowych, dokonano oceny użyteczności tychże badań w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw. Zawarto ocenę wykorzystania wyników badań marketingowych w rozwiązywaniu konkretnych problemów rynkowych. Za nowatorskie można uznać badania dotyczące negocjacji biznesowych. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Treści pracy mogą być inspirujące dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania informacjami (głównie marketingiem). Poruszono w niej także wiele wątków użytecznych dla praktyki gospodarczej. Może być wykorzystywana w dydaktyce na różnych poziomach studiów ekonomii i zarządzania. 

O autorach 7
Wstęp 9

Rozdział I. Informacje i wiedza we współczesnej gospodarce 13
1. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy 13
2. Istota informacji oraz jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
3. Potrzeby informacyjne a decyzje marketingowe 36

Rozdział II. Badania marketingowe w procesach zarządczych – ich geneza oraz dotychczasowy rozwój 45
1. Istota badań marketingowych 45
2. Geneza i ewolucja badań marketingowych 50
3. Kierunki rozwoju oraz aktualny stan badań marketingowych w Polsce 63

Rozdział III. Wykorzystanie badań marketingowych na użytek procesów decyzyjnych w praktyce gospodarczej 79
1. Cel i metodyka badania oraz charakterystyka próby 79
2. Badania marketingowe w praktyce przedsiębiorstw 84
2.1. Stopień upowszechnienia badań marketingowych wśród przedsiębiorstw 84
2.2. Przedmiot prowadzonych badań marketingowych 89
2.3. Zakres oraz rodzaje prowadzonych badań marketingowych 94
2.4. Źródła i metody pozyskiwania danych w drodze badań marketingowych 106
3. Użyteczność badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa 109
3.1. Ujęcie definicyjne pojęcia użyteczności w kontekście badań marketingowych 109
3.2. Ocena użyteczności badań marketingowych w świetle wykorzystania ich wyników przez przedsiębiorstwa 110
4. Podsumowanie 120

Rozdział IV. Badania na użytek procesów negocjacyjnych 123
1. Informacyjne podstawy negocjacji biznesowych 124
2. Wsparcie informacyjne negocjacji biznesowych w praktyce przedsiębiorstw 126
2.1. Metodyka badania 127
2.2. Stopień upowszechnienia oraz przedmiot negocjacji w praktyce gospodarczej 130
2.3. Zakres oraz źródła informacji pozyskiwanych na potrzeby wsparcia procesów negocjacji 134
2.4. Użyteczność pozyskanych informacji w kontekście zaspokojenia zapotrzebowania informacyjnego negocjatorów 151
2.5. Badania marketingowe a wsparcie informacyjne negocjacji gospodarczych 153
3. Podsumowanie 158

Zakończenie 161
Bibliografia 165
Spis table 173
Spis rysunków 175
Załączniki 177

  • Tytuł: Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich
  • Autor: Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula
  • ISBN: 978-83-796-9764-9, 9788379697649
  • Data wydania: 2015-07-06
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0e6o
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego