Helion


Szczegóły ebooka

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego


Przed dwoma laty przed Policją postawiono zadanie stworzenia nowego na­rzędzia, służącego między innymi do aktywizacji społeczności lokalnych. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest platformą wymiany informacji między oby­watelami a Policją. Mapa od 5 października 2017 r. obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa związane jest z działaniami budującymi świadomość społeczną w zakresie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. W konsekwencji prowadzi to do stworzenia trwałego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa umożliwiającego loka­lizację, identyfikację i eliminację czynników kryminogennych zanim nastąpi ich eskalacja. W dzisiejszym świecie żadna instytucja odpowiedzialna za bezpieczeń­stwo nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez społecznego wsparcia, a naj­lepsze efekty w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości przynosi współdziałanie społeczeństwa z Policją. […]

[…] Dziękuję za podjęcie tej tematyki przez Autorki publikacji, a także przez studen­tów Wyższej Szkoły Humanitas, których zainteresowanie zagadnieniem poczytuję za sukces Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji

Wstęp...7
Rozdział I: Poczucie bezpieczeństwa podstawową potrzebą każdego człowieka...11
Rozdział II: Misja i wizja Policji jako organizacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek publiczny...16
Rozdział III: Główne założenia filozofii community policing – partnerstwa Policji ze społecznością lokalną...20
Rozdział IV: Mapy zagrożeń bezpieczeństwa – nowa filozofia działania Policji i uniwersalne narzędzie służb państwowych...25
Rozdział V: Regulacje prawne funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa...34
Rozdział VI: Warunki oraz sposób korzystania z serwisu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”...47
Rozdział VII: Rola konsultacji społecznych w konstruowaniu obszarów prezentowanych na mapach zagrożeń bezpieczeństwa...51
Rozdział VIII: Omówienie wyników badań ankietowych podczas konsultacji społecznych w województwie mazowieckim...57
Rozdział IX: Omówienie wyników badań ankietowych podczas konsultacji społecznych w województwie świętokrzyskim...61
Rozdział X: Omówienie wyników badań ankietowych podczas konsultacji społecznych w województwie śląskim (Katowice)...72
Rozdział XI: Pilotaż Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa...82
Rozdział XII: Badanie sondażowe Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa...87
Rozdział XIII: Obawy związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa...101
Rozdział XIV: Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w wybranych województwach...105
Rozdział XV: Projekt badawczy realizowany przez Wyższą Szkolę Humanitas oraz Komendę Wojewódzką Policji w Opolu...115
Zakończenie
Prognozowanie zwielokrotnienia efektu synergicznego współdziałania międzyinstytucjonalnego Policji oraz ze społecznością lokalną...123
Bibliografia...127

  • Tytuły: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Autor: Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska
  • ISBN Ebooka: 978-83-65682-90-1, 9788365682901
  • Data wydania: 2018-06-16
  • Identyfikator pozycji: e_0w8f
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas