Helion


Szczegóły ebooka

Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


Płynność obrotu zawsze miała istotne znaczenie dla praktyków działających na rynkach kapitałowych, chociaż w początkowej fazie rozwoju współczesnych finansów nie była ona w należytym stopniu rozważana na gruncie teorii. Za szczególnie istotne w tym zakresie uważane są prace Amihuda i Mendelsona, którzy w sposób teoretyczny i poprzez badania empiryczne wykazali istnienie związku pomiędzy stopą zwrotu z akcji oraz płynnością mierzoną spreadem na rynku amerykańskim. Dalsze analizy potwierdziły postawioną przez nich tezę, że płynność wywiera istotny wpływ na ceny akcji i stopy zwrotu.

W publikacji omówiono rolę płynności aktywów kapitałowych, koncentrując się na związku między stopą zwrotu z inwestycji a płynnością. Do badań wykorzystano dane pochodzące z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ważnym elementem opracowania są empiryczne testy modeli stóp zwrotu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki płynności obrotu. Monografia zawiera też bogaty przegląd literatury dotyczącej rynku kapitałowego i najnowszych badań z zakresu płynności obrotu.

Wstęp 7

Rozdział 1. Płynność obrotu jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 13

1.1. Relacja pomiędzy wyceną akcji a płynnością (premia braku płynności) 14

1.2. Płynność inwestycji 15

1.3. Płynność obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 17

1.4. Program wspierania płynności 19

Rozdział 2. Czynniki wpływające na płynność akcji 21

2.1. Koszty transakcji 21

2.2. Asymetria informacji 23

2.3. Rozwój rynku giełdowego 26

Rozdział 3. Miary płynności 27

3.1. Spread 28

3.2. Wskaźnik obrotu (turnover ratio) 29

3.3. Liczba transakcji 30

3.4. Wartość obrotu (wolumen) 30

3.5. Współczynnik braku płynności (ILLIQ) 31

3.6. Inne miary płynności aktywów 32

Rozdział 4. Teoretyczne aspekty analizy płynności obrotu akcjami – przegląd literatury 37

4.1. Amihud, Mendelson – Liquidity and Stock Returns 38

4.2. Chan, Faff – Asset pricing and the illiquidity premium 41

4.3. Acharya, Pedersen – Asset pricing with liquidity risk 42

4.4. Datar, Naik, Radcliffe – Liquidity and stock returns: An alternative test 43

4.5. Przegląd badań koncentrujących się głównie na czynnikach związanych z płynnością i jej wpływem na rynki giełdowe 44

Rozdział 5. Płynność obrotu a stopa zwrotu – badanie empiryczne 51

5.1. Źródło danych i dobór próby badawczej 55

5.2. Wpływ płynności wyrażonej jako spread na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji 61

5.3. Wpływ płynności wyrażonej jako liczba transakcji na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji 70

5.4. Płynność akcji a horyzont czasowy inwestycji 77

5.5. Model CAPM rozszerzony o czynnik płynności wyjaśniający proces generujący kształtowanie się stopy zwrotu z akcji 84

5.6. Zmodyfikowany model Famy i MacBetha wyjaśniający wpływ płynności obrotu na stopę zwrotu 95

5.7. Wieloczynnikowy model Pastora i Stambaugha wyjaśniający wpływ płynności obrotu na stopę zwrotu 103

Zakończenie 111

Bibliografia 117