Helion


Szczegóły ebooka

Europejskie instytucje mikrofinansowe. Wymiar ekonomiczny i społeczny

Europejskie instytucje mikrofinansowe. Wymiar ekonomiczny i społeczny


Publikacja stanowi wkład w dyskusję na temat zjawiska mikrofinansów z uwzględnieniem specyfiki krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Jej cel ma charakter poznawczy i aplikacyjny. Analizie i ocenie poddano doświadczenia wybranych europejskich instytucji mikrofinansowych, poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, czy produkty mikrofinansowe, a szczególnie mikrokredyty, mogą trwale przyczynić się do zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego i finansowego w Europie.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką mikrofinansów – pracowników naukowych, ekspertów i praktyków, a także do wszystkich, którym bliska jest tematyka wykluczenia finansowego i społecznego.

Wstęp 9

 

Rozdział I. Ubóstwo i wykluczenie a ekonomia społeczna       15

  1. Ubóstwo a wykluczenie społeczne i finansowe – istota zjawiska  15
  2. Ekonomia społeczna w rozwiązywaniu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych       23
   1. Ekonomia społeczna a teoria ekonomii    25
   2. Podmioty ekonomii społecznej  32

1.3. Społeczna wartość dodana – istota i metody pomiaru      39

 

Rozdział II. Ekonomiczny i społeczny wymiar mikrofinansów                 45

  1. Mikrofinanse jako element systemu finansowego          45
  2. Definicja mikrofinansów i ich zakres   49
  3. Geneza i ewolucja mikrofinansów       55
  4. Instytucjonalny wymiar mikrofinansów              66

 

Rozdział III. Europejski wymiar mikrofinansów i instytucji z tym związanych     77

  1. Geneza i specyfika europejskich mikrofinansów             77
  2. Kredyt jako źródło finansowania sektora MSP w Europie              82
  3. Dyrektywa 2006/48/WE w odniesieniu do mikrokredytów w Unii Europejskiej      90
  4. Mikrofinanse jako narzędzie na rzecz spójności społecznej i ekonomicznej w Unii Europejskiej         96
   1. Polityka wobec mikrokredytów w Unii Europejskiej             98
   2. Europejski Fundusz Inwestycyjny a rozwój mikrofinansów  109
   3. Mikrofinansowanie Progress – istota, instrumenty i efekty 114

 

Rozdział IV. Działalność instytucji mikrofinansowych w wybranych krajach europejskich (modele europejskich mikrofinansów)         129

4.1. Instytucje mikrofinansowe w krajach Unii Europejskiej     130

   1. Belgia               130
   2. Bułgaria           132
   3. Chorwacja       133
   4. Finlandia          134
   5. Francja             135
   6. Grecja              143
   7. Hiszpania         144
   8. Holandia          148
   9. Irlandia            149
   10. Malta              150
   11. Niemcy          151
   12. Portugalia      159
   13. Rumunia        160
   14. Szwecja          161
   15. Węgry            162
   16. Wielka Brytania           163
   17. Włochy          165
  1. Instytucje mikrofinansowe w Polsce   168
  2. Instytucje mikrofinansowe w krajach nienależących do UE (kraje rozwinięte)          176
   1. Norwegia         176
   2. Szwajcaria       177
  3. Instytucje mikrofinansowe w krajach nienależących do UE (kraje rozwijające się)   178
   1. Albania            178
   2. Bośnia i Hercegowina   180
   3. Serbia              181
  4. Modele działalności mikrofinansowej – kontekst europejski        185

 

Rozdział V. Ekonomiczne i społeczne efekty mikrofinansów   191

  1. Efektywność ekonomiczna – istota i metody pomiaru    191
  2. Wynik społeczny instytucji mikrofinansowych  200
  3. Wynik finansowy instytucji mikrofinansowych 205
  4. Wskaźnikowa ocena działania instytucji mikrofinansowych II stopień         208
  5. Nadzór i kontrola nad instytucjami mikrofinansowymi    215
  6. Statystyczny obraz europejskich mikrofinansów w badaniu EMN-EFC 2014–2015  217

 

Zakończenie       243

Bibliografia         247

Spis tabel            259

Spis wykresów   261

Spis rysunków    263

Summary            265

Nota o Autorze  266