Helion


Szczegóły ebooka

 
Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole

Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole


Problematyka stylu życia w naukach o zarządzaniu staje się coraz bardziej istotna. Większy nacisk kładzie się na kwestie różnorodności pracowników w organizacjach i zespołach, a także na ich styl życia. Podkreśla się, że to zróżnicowanie wpływa pozytywnie lub negatywnie na wiele parametrów zespołowych, na przykład klimat, poziom zaufania czy efektywność zespołu. Sytuacja ta stanowi nowe wyzwanie dla praktyków, których zadaniem staje się tworzenie środowiska pracy sprzyjającego osiąganiu indywidualnych i organizacyjnych korzyści w oparciu o zarządzanie zespołem zróżnicowanym ze względu na styl życia i kształtowanie zaangażowania jego członków.

Autorki sprowadzają wywody terminologiczno-teoretyczne do minimum, rozwijając wątek empiryczno-praktyczny. Książka stanowi ciekawy raport z przeprowadzonych badań. Licznie zgromadzona bibliografia pozwala uwzględnić najnowsze trendy w tym obszarze i wytyczyć kierunki dalszego rozwoju.

Tematyka jest nowa i oryginalna zarówno na gruncie polskim, jak i literatury światowej. Autorki wskazują że celem monografii „jest wskazanie zasadności badania stylów życia i elementów je kształtujących w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi”. Jak dotąd niewiele opracowań w obszarze nauk o zarządzaniu zostało poświęconych tej problematyce.

Publikacja, dzięki przeprowadzonym badaniom empirycznym i próbie systematyzacji dotychczasowego stanu badań, przyczynia się również do poszerzenia wiedzy po­święconej znaczeniu stylu życia w naukach o zarządzaniu.

Z recenzji dr hab. Dagmary Lewickiej, prof. AGH

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Styl życia          11

  1. Styl życia – interpretacje znaczeniowe                11
  2. Elementy stylu życia 17
  3. Rodzaje i zmiana stylów życia 18
  4. Styl życia jako przedmiot badań             22

 

Rozdział 2. Aspekty metodyczne i charakterystyka badanych  31

  1. Metodyka badań      31
  2. Charakterystyka badanych grup kierowników i pracowników          36
  3. Zróżnicowanie zespołów ze względu na styl życia pracowników – wyniki ogólne            41

 

Rozdział 3. Elementy stylu życia związane z aktywnością pozazawodową              59

  1. Zainteresowania pozazawodowe          59
  2. Aktywność w życiu rodzinnym               76
  3. Aktywność w życiu towarzyskim            84
  4. Aktywność w życiu społeczno-politycznym         97

 

Rozdział 4. Elementy stylu życia związane z dbałością o zdrowie i kondycję           109

  1. Zaangażowanie w sport           109
  2. Dbałość o wygląd      123
  3. Palenie/niepalenie papierosów           136
  4. Sposób odżywiania się            147

 

Rozdział 5. Wnioski z badań             159

  1. Ogólny obraz badanych oraz ich opinii na temat stylu życia w miejscu pracy    159
  2. Omówienie wyników              163
  3. Ograniczenia przyjętej metodyki i kierunki dalszych badań               171

 

Zakończenie       175

Bibliografia         179

Załączniki            185

Spis tabel            193

Spis wykresów   199