Helion


Szczegóły ebooka

Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena

Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena


Monografia ma na celu określenie relacji łączących technologie informatyczne i prawo. Badania oparto na dorobku literatury oraz na analizie aktywności politycznych organów Unii Europejskiej a także, uzupełniająco, Polski i Niemiec. Z uwagi na wielość problemów i niemożność przedstawienia wszystkich kluczowych zagadnień, prezentowanym tu rozważaniom nadano formę prolegomeny.

Przedmiotem podejmowanych rozważań jest w części pierwszej prawo internetu, a w części drugiej ‑ prawo cyfrowego środowiska. Motywem przewodnim rozwoju nowej dziedziny prawa jest inteligencja (SI), będąca wytworem technologii informatycznych. W zakończeniu zostały zarysowane wątki, wykraczające poza ramy rozważań w części pierwszej i drugiej, przede wszystkim relacje prawa i techniki w szerszym kontekście kulturowym.

SPIS TREŚCI

OD AUTORA                                                                                                                        3

WYKAZ  SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW                                                                                      4

WPROWADZENIE                                                                                                                5

Skutki społeczne technologii informatycznych jako obszar badań             5

Układ pracy                                                                                          8

Uwagi terminologiczne                                                                           9

1. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA

NAUKI PRAWA

11

 

1.1. Wstęp

12

 

1.2. Problematyka technologii informatycznych w dogmatyce prawa

15

 

1.2.1. Perspektywa cywilnoprawna

17

 

1.2.2. Perspektywa prawa publicznego

24

 

1.3. Technologie informatyczne jako przedmiot zainteresowania teorii prawa

28

 

1.4. Technologie informatyczne w perspektywie filozofii prawa

30

 

1.5. Podsumowanie

34

 

2. SZTUCZNA INTELIGENCJA – WYZWANIA DLA PAŃSTWA I PRAWA

37

 

2.1. Sztuczna inteligencja jako problem naukowy

37

 

2.2. Sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla współczesnych państw

43

 

2.2.1. Europejska inicjatywa w sprawie AI

44

 

2.2.2. AI – europejska koncepcja doskonałości i zaufania

49

 

2.2.2.1. Ekosystem doskonałości

50

 

2.2.2.2. Ekosystem zaufania

51

 

2.3. Wyzwania związane z AI w polskich strategiach rozwoju

56

 

2.4. AI jako przedmiot polskich badań prawniczych

59

 

2.4.1. Problem przejrzystości algorytmów

63

 

2.4.2. Problem stronniczości algorytmów

64

 

2.4.3. Problem podmiotowości prawnej AI

65

 

2.5. Sztuczna inteligencja a ochrona środowiska

68

 

2.6. Algorytmy AI jako instrument wdrażania przepisów ramowej dyrektywy wodnej

72

 

2.7. Podsumowanie

79

 

ZAKOŃCZENIE

81

 

Prawo a technika w XXI wieku

82

 

Problem przywództwa w wyznaczaniu ładu cyfrowego świata

85

 

AI – między naukowym marzeniem a prozą codzienności

86

 

BIBLIOGRAFIA

88

 

Literatura

88

 

Źródła internetowe

93

 

 

 

 

 

Wykaz aktów prawnych                                                                                 96

  1. prawa europejskiego                                                                               96
  2. prawa krajowego                                                                                    97

Dokumenty o charakterze urzędowym                                                              98

ABSTRAKT                                                                                       101

ABSTRACT                                                                                        102