Helion


Szczegóły ebooka

Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia

Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia


Monografia stanowi kontynuację rozważań podjętych w książce Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole (2020). W tej publikacji, podobnie jak w poprzedniej, autorki zaprezentowały wybrane wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania UŁ. Przedstawiły opinie kierowników i pracowników na temat wpływu stylu życia na proces kierowania zespołami.

Na podstawie tych badań stwierdziły m.in., że w miejscach pracy akceptowane są różne style życia pracowników, ale podwładni muszą stosować się do zasad przyjętych w organizacji. Według kierowników i pracowników przełożony nie powinien mieć prawa do ingerowania w style życia podwładnych. Kierownicy, szczególnie starsi wiekiem i stażem oraz przed 30. rokiem życia, częściej od pracowników deklarują otwartość na różnorodność stylów życia i większą przychylność wobec pracowników. Zaobserwowano również, że mężczyźni częściej niż kobiety godzą się na uwzględnianie stylu życia w podejmowaniu decyzji dotyczących podwładnych i dają kierownikom przyzwolenie na ingerowanie w tę sferę.

Ponadto zauważono, że łatwiej jest kierować zespołami, których członkowie mają podobny styl życia. W mniejszych organizacjach i mniej licznych zespołach kierownicy częściej biorą pod uwagę styl życia podwładnych oraz częściej niż w dużych społecznościach zdarza im się z tego względu podejmować negatywne decyzje.

Wstęp 7

 

 1. Różnorodność jako wyzwanie dla kierowników zespołów            11
  1. Różnorodność pracowników – interpretacja i zakres pojęcia   11
  2. Znaczenie różnorodności dla kierowania zespołami – przegląd badań  16
  3. Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia – założenia badawcze   26

 

 1. Styl życia podwładnych a podejmowanie decyzji kierowniczych  37
  1. Funkcjonowanie zespołów zróżnicowanych ze względu na styl życia     37
  2. Uwzględnianie stylu życia przy podejmowaniu decyzji kierowniczych    45
  3. Podejmowanie wybranych decyzji kierowniczych z powodu stylu życia podwładnych     63

 

 1. Ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych     73
  1. Prawo kierownika do ingerowania w obszarach związanych ze zdrowym stylem życia i wyglądem zewnętrznym podwładnych   73
  2. Prawo kierownika do ingerowania w obszary związane z aktywnością pozazawodową podwładnych        85
  3. Kluczowe determinanty opinii badanych na temat prawa kierownika do ingerowania w styl życia podwładnych   98

 

 1. Wnioski z badań       107
  1. Ogólna charakterystyka badanych i ich opinii na temat stylu życia jako czynnika determinującego decyzje kierownicze   107
  2. Omówienie wyników          111
  3. Ograniczenia przyjętej metodyki i kierunki dalszych badań     119

 

Zakończenie       123

 

Bibliografia         127

 

Załączniki            133

Załącznik 1. Fragment kwestionariusza ankiety skierowanej do kierowników           133

Załącznik 2. Fragment kwestionariusza ankiety skierowanej do pracowników          137

Załącznik 3. Charakterystyka badanych kierowników i pracowników           140

 

Spis tabel            143

 

Spis wykresów  147