Helion


Szczegóły ebooka

Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad spółkami publicznymi w Polsce

Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad spółkami publicznymi w Polsce


Corporate governance stanowi istotny nurt ekonomii instytucjonalnej, która ma na celu podniesienie efektywności przedsiębiorstw i pozyskanie zaufania inwestorów. W wyniku zmian w strukturze akcjonariatu współczesnych korporacji maleje znaczenie inwestorów indywidualnych, a ich miejsce zastępują inwestorzy instytucjonalni, w szczególności instytucje finansowe. Monografia określa miejsce inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym nad polskimi spółkami publicznymi, w których instytucje te mają swoje udziały. Zaprezentowano zestaw narzędzi dostępnych dla inwestorów instytucjonalnych, które mogą zostać przez nich wykorzystane w sprawowaniu lepszego nadzoru nad udziałami w spółkach portfelowych. Udzielono odpowiedzi na pytanie, czy inwestorzy korzystają z dostępnych im narzędzi i decydują się na podejmowanie prób ewentualnej restrukturyzacji spółki portfelowej, czy zamiast tego wybierają w takiej sytuacji wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż akcji danej spółki, pozostawiając kwestie nadzoru i podejmowania ewentualnych działań naprawczych pozostałym udziałowcom. W monografii określono udział inwestorów instytucjonalnych w procesach i mechanizmach nadzoru korporacyjnego nad polskimi spółkami publicznymi ze wskazaniem na rozbieżność pomiędzy udziałem instytucji w tworzeniu ram ładu korporacyjnego a rzeczywistym stosowaniem jego wytycznych w praktyce nadzoru nad polskimi spółkami publicznymi.

Książka adresowana jest m.in. do pracowników naukowych uczelni ekonomicznych zajmujących się problematyką funkcjonowania rynków finansowych, finansów korporacyjnych, zarządzania spółkami kapitałowymi, przedstawicieli wyższych szczebli korporacji, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami spółek kapitałowych oraz nadzoru instytucjonalnego nad rynkiem kapitałowym, a także do studentów, w szczególności kierunków finansowych i zarządzania, zainteresowanych corporate governance.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego     13

1.1. Pojęcie i istota nadzoru korporacyjnego              13

1.2. Systemy nadzoru korporacyjnego         18

   1. System anglosaski            19
   2. System kontynentalny    21
   3. System łaciński 24
   4. System japoński               25

1.3. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego 27

1.4. Model nadzoru korporacyjnego zamknięty a model otwarty          29

1.5. Nadzór inwestorów instytucjonalnych nad spółkami portfelowymi z punktu widzenia teorii agencji     32

Podsumowanie 39

 

Rozdział 2. Inwestorzy instytucjonalni jako uczestnicy rynku kapitałowego       41

2.1. Zdefiniowanie pojęcia inwestora instytucjonalnego          41

2.2. Typologie inwestorów instytucjonalnych             45

2.3. Klasyfikacje inwestorów instytucjonalnych          52

2.4. Rodzaje inwestorów instytucjonalnych                59

   1. Fundusze inwestycyjne  60
   2. Fundusze emerytalne     64
   3. Towarzystwa ubezpieczeniowe    65
   4. Firmy zarządzające aktywami        65
   5. Banki   66
   6. Fundacje            67
   7. Podmioty państwowe     68

2.5. Bariery władztwa korporacyjnego sprawowanego przez inwestorów instytucjonalnych          69

   1. Dualizm relacji biznesowych         70
   2. Efektywność systemów monitorowania przy zdywersyfikowanych portfelach aktywów 73

Podsumowanie 74

 

Rozdział 3. Normatywna perspektywa funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych w kontekście nadzoru korporacyjnego          77

3.1. Narodowe ramy prawne          78

   1. System common law        78
   2. System  kontynentalny    79
   3. Różnice w oddziaływaniu inwestora instytucjonalnego na spółkę portfelową – porównanie systemów common law i kontynentalnego              81

3.2. Inwestorzy instytucjonalni a kodeksy dobrych praktyk     84

   1. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD       85
   2. Kodeks International Corporate Governance Network             91
   3. Code on the Responsibilities of Institutional Investors              92
   4. UK Stewardship Code      96
   5. Ewolucja kwestii inwestorów instytucjonalnych w regulacjach środowiskowych              98

3.3. Nadzór korporacyjny inwestorów instytucjonalnych nad spółkami publicznymi – regulacje unijne       101

3.4. Polskie ramy prawne ładu korporacyjnego          104

   1. Prawo spółek    104
   2. Prawo o ofercie publicznej i obrocie instrumentami finansowymi       108
   3. Inne akty prawne w Polsce            114
   4. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW             116
   5. Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych         118

Podsumowanie  121

 

Rozdział 4. Inwestorzy instytucjonalni w procesie nadzoru korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym – analiza empiryczna      123

  1. Metodyka badań i opis próby badawczej             124

4.2. Typ inwestora instytucjonalnego a jego powiązania z liczbą i udziałami w spółkach    131

  1. Typ pierwszego inwestora dominującego a różnice w średnich udziałach inwestorów instytucjonalnych            134

4.4. Wpływ sektora, w którym działa spółka a wzrost udziału inwestorów instytucjonalnych           148

  1. Wpływ wyników ekonomicznych spółek na zmianę wielkości udziałów inwestorów instytucjonalnych 152

4.6. Wpływ wyników ekonomicznych spółek na zmianę liczby inwestorów instytucjonalnych w spółkach   158

  1. Zależności pomiędzy liczbą podmiotów instytucjonalnych a wartością zmiennych ekonomicznych i finansowych spółek                160

 

Zakończenie       167

Streszczenie       175

Bibliografia         177

Spis tabel            191

Spis rysunków    193