Helion


Szczegóły ebooka

Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia statyczne

Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia statyczne

Skrypt powstał w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki Wydziału Inżynierii Lądowej PW, jako wynik doświadczeń wielu lat pracy dydaktycznej. Pierwsza część skryptu dotyczy linii wpływu reakcji i sił wewnętrznych w wybranych konstrukcjach prętowych. Druga część skryptu dotyczy metody sił w zastosowaniu do płaskich konstrukcji prętowych poddanych obciążeniom statyczny, termicznym i osiadaniu podpór. Podane są też bazujące na metodzie sił analityczne sposoby wyznaczania wybranych linii wpływu sił wewnętrznych i przemieszczeń. Trzecia część skryptu dotyczy zastosowań przemieszczeń w statyce ram płaskich, projektowanych pod kątem zginania (wówczas pomija się wydłużalność prętów) oraz w statyce kratownic płaskich i przestrzennych. Szczegółowo omówiono także kinematyczne sposoby wyznaczania linii wpływu sił wewnętrznych w belkach ciągłych i ramach płaskich oraz podano konstrukcję obwiedni momentów zginających belek ciągłych. Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku Budownictwo na studiach pierwszego stopnia jako pomoc dydaktyczna do przedmiotu mechanika konstrukcji.

Przedmowa 7

Wprowadzenie 9

1. Linie wpływu w konstrukcjach statycznie wyznaczalnych 11

1.1. Pojęcie linii wpływu 11

1.1.1. Kilka słów o obciążeniu konstrukcji 11

1.1.2. Definicja linii wpływu 12

1.2. Linie wpływu w belkach statycznie wyznaczalnych 14

1.2.1. Belki proste 14

1.2.2. Belki złożone (belki Gerbera) 17

1.3. Wykorzystanie linii wpływu 20

1.3.1. Obciążenie linii wpływu 20

1.3.2. Niekorzystne położenie obciążenia 23

1.3.3. Obwiednia sił przekrojowych 25

1.3.4. Linie wpływu przy obciążeniu pośrednim 29

1.4. Linie wpływu w kratownicach statycznie wyznaczalnych 31

1.4.1. Kratownice proste 31

1.4.2. Kratownice złożone 39

1.4.3. Skratowanie drugorzędne 42

1.5. Linie wpływu przemieszczeń w układach statycznie wyznaczalnych 47

1.6. Zadania 49

2. Metoda sił 61

2.1. Płaskie układy prętowe obciążone w płaszczyźnie 61

2.1.1. Płaskie układy prętowe – belki, kratownice, ramy, łuki. Stopień statycznej nie­wyznaczalności 61

2.1.2. Obliczanie przemieszczeń w statycznie wyznaczalnych belkach, kratownicach, ramach i łukach 63

2.1.3. Algorytm metody sił 72

2.1.4. Sposób przyjmowania nadliczbowych. Wykorzystanie symetrii i antysymetrii obciążenia 74

2.1.5. Pręty proste 80

2.1.6. Kratownice płaskie 93

2.1.7. Ramy płaskie i łuki paraboliczne 102

2.2. Ruszty przegubowe 134

2.2.1. Co to jest ruszt przegubowy? 135

2.2.2. Ruszty przegubowe statycznie wyznaczalne 136

2.2.3. Obliczanie przemieszczeń w rusztach przegubowych 138

2.2.4. Ruszty przegubowe statycznie niewyznaczalne 141

2.2.5. Wykorzystanie symetrii i antysymetrii obciążenia 146

2.2.6. Obciążenia pozastatyczne w rusztach 153

2.3. Linie wpływu w belkach ciągłych i ramach statycznie niewyznaczalnych. Zastosowa­nie metody sił 169

2.3.1. Wspornik dodatkowo jednostronnie podparty 169

2.3.2. Belka obustronnie utwierdzona 176

2.3.3. Przykładowa belka ciągła 181

2.3.4. Inne belki ciągłe 186

2.3.5. Inne konstrukcje statycznie niewyznaczalne – belkowe i ramowe 197

2.3.6. Zastosowania linii wpływu 191

3. Metoda przemieszczeń 197

3.1. Belki ciągłe 198

3.2. Ramy płaskie z prętów niewydłużalnych 216

3.2.1. Ramy nieprzesuwne 217

3.2.2. Ramy ortogonalne przechyłowe 240

3.2.3. Ramy nieortogonalne przechyłowe 251

3.2.4. Ramy symetryczne obciążone symetrycznie i antysymetrycznie 284

3.2.5. Wykorzystanie schematu belki utwierdzonej z przesuwem. Kondensacja sta­tyczna 286

3.2.6. Kolejne zadania rozwiązane metodą przemieszczeń 301

3.3. Linie wpływu w belkach ciągłych. Metoda kinematyczna 316

3.4. Obwiednia momentów zginających belek ciągłych 340

3.4.1. Ujęcie komputerowe 340

3.4.2. Konstrukcje wybranych linii wpływu 350

3.4.3. Przykładowe obwiednie momentów zginających 362

3.5. Linie wpływu sił wewnętrznych i przemieszczeń w ramach płaskich z prętów niewy­dłużalnych. Metoda kinematyczna 363

3.6. Kratownice 393

Literatura cytowana 410

Literatura uzupełniająca 410

  • Tytuł: Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia statyczne
  • Autor: Grzegorz Dzierżanowski, Wojciech Gilewski, Krzysztof Hetmański, Tomasz Lewiński
  • ISBN Ebooka: 978-83-781-4406-9, 9788378144069
  • Data wydania ebooka: 2021-02-04
  • Identyfikator pozycji: e_1y07
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej