Helion


Szczegóły ebooka

Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 10. Krajoznawstwo a turystyka

Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 10. Krajoznawstwo a turystyka


Publikacja jest dziesiątym tomem w serii „Warsztaty z Geografii Turyzmu” wydawanej przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera teksty z zakresu trzech działów wiedzy: krajobrazu, krajoznawstwa i turystyki. Lektura tych prac uzmysławia wielość relacji, jakie zachodzą między wymienionymi dziedzinami - zarówno w obszarze poznawczym, dydaktycznym, jak i badawczym. Duża część artykułów zaprezentowanych w tej monografii (z działów: krajobraz i krajoznawstwo) została przygotowana na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, który miał się odbyć w 2020 roku w Łodzi, ale z powodu pandemii wywołanej koronawirusem został przeniesiony na rok 2022. Opublikowane tutaj prace stanowią więc jedną z form upamiętnienia tego wydarzenia.

Od Redakcji        7

 

Wstęp   9

 

KRAJOBRAZ        13

 

Krajobraz jako przedmiot doświadczania w geografii i krajoznawstwie (Landscape as experience in both geography and regional and cultural studies) – Sebastian Bernat            15

Audyt krajobrazów Polski: geneza i oczekiwania (Polish landscape audits: origins and expectations) – Tadeusz J. Chmielewski      33

Rola dendroflory we wzbogacaniu walorów krajoznawczych obszarów zurbanizowanych (The meaning of trees in urban areas as a part of regional identity) – Robert Krzysztof Sobolewski         55

 

KRAJOZNAWSTWO         73

 

Krajoznawstwo i historia sztuki – wspólne początki (Heritage tourism and the history of art: common beginnings) – Dominik Ziarkowski          75

Zasoby dziedzictwa kulturowego małych miast w Polsce i ich znaczenie w krajoznawstwie (The cultural heritage resources of small Polish towns and their importance for cultural tourism) – Agnieszka Kwiatek-Sołtys, Małgorzata Bajgier-Kowalska            93

Przewodnictwo w sakralnych obiektach (Tourist guides in sacred places) – Maciej Ostrowski    109

Natura dla mieszczucha – rola miejskich muzeów przyrodniczych w popularyzacji i edukacji przyrodniczej (Nature for a city dweller: the role of natural history museums in popularizing environmental education) – Monika Kordowska, Sylwia Kulczyk                121

 

TURYSTYKA        141

 

Drzewa-pomniki przyrody jako element produktu turystyki kulturowej (Trees as monuments of nature: a part of cultural tourism) – Joanna Pietrzak-Zawadka     143

Motywacja, preferencje i oczekiwania turystów uczestniczących w spływach kajakowych na Wkrze (Motivation, preferences and expectations of tourists participating in kayaking trips on the Wkra river) – Jan Zawadka, Joanna Pietrzak-Zawadka           159

Turystyka zrównoważona na obszarach przyrodniczo cennych: konteksty teoretyczne – strategie – zastosowania (Sustainable tourism in valuable natural areas: theoretical contexts – strategies – applications)– Piotr Majdak                 171

Idea zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie sieci Radisson Blu (The idea of sustainable development in the hospitality sector: the example of the Radisson Blu network) – Aleksandra Jurczuk              183

Kuchnia regionalna w gastronomii hotelowej na przykładzie Poznania (Regional dishes in hotel catering: the example of Poznań) – Anna Kozłowska        191

 

Informacje o autorach 201