Helion


Szczegóły ebooka

Efekty polityki fiskalnej w Polsce

Efekty polityki fiskalnej w Polsce


Polityka fiskalna jest tematem licznych badań i dyskusji, których znaczenie wzrosło w następstwie kryzysu finansowo-gospodarczego, który wybuchł na początku XXI wieku. Wśród zagadnień, które w ostatnich latach stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania, znajduje się rozpoznanie efektów polityki fiskalnej wynikających z zastosowania jej instrumentów.

W książce podjęto próbę ustalenia efektów polityki fiskalnej w Polsce. Efekty te odniesiono do wydatków rządowych oraz podatków netto i przedstawiono je za pomocą mnożników fiskalnych. Badanie empiryczne uzupełniono przeglądem literatury, w którym zaprezentowano najważniejsze determinanty mnożników fiskalnych, a także wybrane wyniki analiz oddziaływania instrumentów polityki fiskalnej na koniunkturę.

Publikacja jest skierowana do pracowników naukowych, studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych oraz przedstawicieli administracji publicznej zainteresowanych zagadnieniami z zakresu ekonomii i finansów publicznych.

Wstęp                7

 

Rozdział 1. Współzależności pomiędzy koniunkturą gospodarczą a polityką fiskalną  11

Wprowadzenie              11

  1. Stabilizacyjna funkcja polityki fiskalnej       12
  2. Cykliczność polityki fiskalnej            17
  3. Instrumenty polityki fiskalnej, aktywna i pasywna polityka fiskalna oraz ich związki z koniunkturą                24
  4. Pomiar efektów polityki fiskalnej  31
   1. Koncepcja mnożnika fiskalnego         31
   2. Wybrane determinanty mnożnika fiskalnego              33
   3. Niekeynesowskie efekty konsolidacji fiskalnej           43

Podsumowanie             48

 

Rozdział 2. Polityka fiskalna w standardowych modelach teoretycznych i empirycznych nierozróżniających wahań koniunktury    51

Wprowadzenie              51

  1. Polityka fiskalna w modelu teoretycznym 52
   1. Wybrane założenia modeli teoretycznych     52
   2. Polityka fiskalna w modelu realnego cyklu koniunkturalnego – wybrane aspekty      62
   3. Zarys analiz polityki fiskalnej w prostych modelach nowokeynesowskich      72
  2. Polityka fiskalna w empirycznych modelach wektorowej autoregresji        73
  3. Studia zdarzeń oraz podejście narracyjne i ich implementacja na potrzeby identyfikacji w wybranych modelach empirycznych oraz teoretycznych uwzględniających politykę fiskalną         84
  4. Wybrane problemy w analizach oddziaływania szoków podatkowych na gospodarkę         91

Podsumowanie             94

 

Rozdział 3. Efekty polityki fiskalnej a wahania koniunktury     97

Wprowadzenie              97

  1. Znaczenie analiz nieliniowych dla oceny oddziaływania polityki fiskalnej na koniunkturę   97
  2. Monetarne uwarunkowania efektów polityki fiskalnej – wybrane zagadnienia      100
  3. Teoretyczne modele nowokeynesowskie z wybranymi restrykcjami          103
   1. Stopa procentowa bliska zera             103
   2. Pułapka płynności     113
  4. Efekty polityki fiskalnej a wahania koniunktury w modelach empirycznych              115
  5. Wybrane podejścia alternatywne 128

Podsumowanie             130

 

Rozdział 4. Badanie empiryczne dla Polski       133

Wprowadzenie              133

  1. Model SVAR z trzema zmiennymi endogenicznymi – badanie na pełnej próbie czasowej 134
   1. Model podstawowy 134
   2. Dane w modelu podstawowym         137
   3. Wyniki badania empirycznego            139
  2. Efekty polityki fiskalnej w podpróbach rozdzielonych wybuchem światowego

kryzysu finansowo-gospodarczego z 2008 r.            146

  1. Model SVAR rozszerzony o zmienne z zakresu polityki monetarnej             151

Podsumowanie             155

 

Zakończenie    157

 

Załączniki do rozdziału 4            161

Załącznik 1. Zmienne           161

Załącznik 2. Model SVAR z trzema zmiennymi endogenicznymi – pełna próba        165

Załącznik 3. Model SVAR – wyniki w podpróbach  173

Załącznik 4. Rozszerzony model SVAR         177

 

Bibliografia       181

 

Spis tabel          209