Szczegóły ebooka

Handel internetowy. Perspektywa e-konsumenta

Handel internetowy. Perspektywa e-konsumenta

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

Ebook

Rewolucja cyfrowa, znosząc barierę czasu i przestrzeni, motywuje do zakupów w Internecie, a dostępność kanału wirtualnego transformuje zachowania zakupowe konsumentów. Dynamicznie rozwijający się sektor handlu internetowego implikuje daleko idące zmiany w postawach, zachowaniach rynkowych i oczekiwaniach współczesnych konsumentów.

Podjęty w pracy problem badawczy sprowadza się do rozpoznania zachowań współczesnego (nowego) konsumenta, który podejmuje decyzje w środowisku cyfrowym, zdominowanym przez innowacyjne technologie. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawę źródłową rozważań stanowi obszerna literatura przedmiotu oraz wyniki własnych badań empirycznych o zasięgu międzynarodowym. Badaniami objęto konsumentów z Polski oraz pięciu innych krajów europejskich - z Białorusi, Ukrainy, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Na bazie pozyskanych danych przeprowadzono analizę porównawczą dotyczącą roli i uwarunkowań rozwoju handlu internetowego oraz postaw i zachowań e-konsumentów w procesach zakupowych w przekroju badanych krajów.

Książka wpisuje się w niezwykle aktualny i ważny nurt rozważań związanych z trans- formacją biznesu w erze technologii cyfrowych. Ma ona walory poznawcze, metodyczne i aplikacyjne, co pozwala kierować ją do szerokiego grona odbiorców. Może być ona inspirująca dla przedstawicieli świata nauki - badaczy zajmujących się tą problematyką, użyteczna dla podmiotów funkcjonujących w branży e-commerce, a także wykorzystana w dydaktyce - na studiach z zakresu ekonomii i zarządzania oraz na studiach podyplomowych, poświęconych problematyce e-commerce.

Praca dotyczy istotnych i aktualnych problemów zmian w zachowaniach konsumentów oraz zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, których zadaniem jest dostosowanie się do oczekiwań nowej generacji nabywców. Silną stroną pracy, jej stroną oryginalną, są przeprowadzone i opisane badania, prowadzone w kilku krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. Praca ma wymiar międzynarodowy.

Z recenzji prof. Henryka Mruka

Wstęp                7

 

Rozdział 1. Rozwój handlu internetowego na tle cyfrowej transformacji biznesu        11

  1. Cyfrowa transformacja biznesu      11
  2. Handel internetowy w procesie hybrydyzacji handlu          20
  3. Korzyści i ograniczenia handlu online             31

 

Rozdział 2. Zachowania e-klienta         37

  1. Emocjonalne przesłanki zachowań konsumenta i pozyskiwanie wiedzy w tym obszarze         38
  2. Koncepcja różnic pokoleniowych w kontekście użytkowania internetu i handlu online            42
  3. Zachowania nabywców w handlu internetowym   48
  4. Handel online na tle ekspansji internetu w świetle wyników międzynarodowych badań         61

 

Rozdział 3. Handel internetowy z perspektywy nabywcy w Polsce i wybranych krajach europejskich – analiza komparatywna              73

  1. Przedmiot, metodyka badania i charakterystyka próby         73
  2. Zachowania internetowe potencjalnych e-nabywców        78
  3. Opinie i postawy e-nabywców, motywatory i problemy w zakresie e-zakupów          93
  4. Zwyczaje zakupowe nabywców w handlu internetowym  104
  5. Podsumowanie     131

 

Zakończenie    133

Bibliografi         137

Spis tabel i wykresu       151

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety       153

 • Tytuł: Handel internetowy. Perspektywa e-konsumenta
 • Autor: Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula
 • ISBN: 978-83-8220-434-6, 9788382204346
 • Data wydania: 2021-04-28
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_217l
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego