Helion


Szczegóły ebooka

Nowe wymiary przestrzeni społeczno-ekonomicznej

Nowe wymiary przestrzeni społeczno-ekonomicznej


Autorzy książki koncentrują się na ważnych elementach gospodarek światowych, takich jak: terytorium, innowacyjność, gospodarka lokalna, łańcuchy dostaw i hybrydyzacja. Publikacja odnosi się do nowych uwarunkowań związanych z zagospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią, a także do funkcjonowania w niej różnych podmiotów: tak społeczności lokalnej, jak i podmiotów innowacyjnych. Szeroki kontekst pozwolił autorom podjąć tematykę nie w pełni przedstawioną w pracach opisujących przestrzeń społeczno-ekonomiczną. Cele monografii to wskazanie nowych wymiarów funkcjonowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej i punktów jej obserwacji, a także określenie kierunków zmian w gospodarce globalnej i możliwości szybkiego reagowania na procesy zachodzące w zmiennych warunkach. Publikacja jest skierowana do środowiska akademickiego i praktyków, stanowiąc głos w dyskusji wokół nowych wymiarów przestrzeni społeczno-ekonomicznej, jej priorytetów i celów na przyszłość.

Wstęp. 7

1. 1. Ewolucja przestrzeni społeczno-ekonomicznej w ujęciu teoretycznym 11

1.1. Przestrzeń społeczno-ekonomiczna w ujęciu teoretycznym 11

1.2. Zmiany w podejściu do gospodarowania przestrzenią 15

1.3. Nowe wyzwania dla przestrzeni społeczno-ekonomicznej 18

1.4. Współczesne podstawy kształtowania przestrzeni przyszłości 22

2. Przestrzeń jako wyznacznik rozwoju innowacyjności 27

2.1. Innowacje i innowacyjność 27

2.2. Przestrzeń nośnikiem innowacyjności 32

2.3. Ekonomiczne aspekty dobrze zorganizowanej przestrzeni 34

2.4. Przestrzenne konsekwencje innowacji 37

3. Łańcuchy dostaw w przestrzeni społeczno-ekonomicznej 42

3.1. Łańcuch dostaw – identyfikacja pojęcia w świetle zrównoważonego rozwoju 42

3.2. Łańcuchy dostaw w kontekście rozwoju miast 52

3.3. Krótkie łańcuchy dostaw żywności jako element rozwoju lokalnego 61

4. Lokalizm w przestrzeni społeczno-gospodarczej 70

4.1. Lokalizm, procesy lokalne i ich znaczenie w gospodarce globalnej 70

4.2. Społeczność lokalna w rozwoju lokalnym 73

4.3. Nowe tendencje w rozwoju lokalnym. Partnerstwo, partycypacja, terytorialne podejście do rozwoju 77

5. Hybrydyzacja rozwoju sektorów i terytoriów 83

5.1. Koncepcja hybrydyzacji rozwoju 83

5.2. Koncepcja hybrydyzacji – perspektywa sektorowa i terytorialna 85

5.3. Poziomy hybrydyzacji i jej terytorialne efekty 91

5.4. Przykłady hybrydyzacji sektorów i terytoriów 93

5.5. Dyskusja i wnioski 104

Zakończenie 107

Bibliografia 111

Spis rysunków 122

Spis tabel 122

Summary 123