Szczegóły ebooka

Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii

Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii

Zbigniew Chyba

Ebook

Celem monografii jest ocena związków między kształtowaniem przedsiębiorczości technologicznej a tworzeniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii.
 
Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwsze pięć rozdziałów zawiera treści teoretyczne i stanowią część teoretyczną pracy. Rozdziały szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty zawierają wyniki badań ilościowych i jakościowych przedsiębiorstw sektora @high-technology i stanowią część empiryczną pracy.
 
Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne podstawy przedsiębiorczości, różne rozumienie pojęcia, dyskusje definicji oraz wybrane modele i teorie przedsiębiorczości. Zwrócono w nim szczególna uwagę na przedsiębiorczość intelektualną, w tym wybrane przejawy przedsiębiorczości innowacyjnej, takie jak przedsiębiorczość technologiczna i akademicka.
 
W rozdziale drugim przedstawiona jest charakterystyka technologii jako strategicznego zasobu organizacji, w tym definicje i klasyfikacje według różnych kryteriów. Scharakteryzowano pojęcie potencjału technologicznego i jego kluczowych determinant. Przeprowadzono w nim również dyskusję kluczowych metod oceny i selekcji technologii.
 
W rozdziale trzecim została przedstawiona charakterystyka przedsiębiorczości technologicznej, dyskusja definicji pojęcia, a także czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości technologicznej.
 
W rozdziale czwartym problematyka przedsiębiorczości technologicznej została rozszerzona o szeroką analizę determinant przedsiębiorczości technologicznej i ich wpływ na rozwój analizowanej koncepcji na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym.
 
W rozdziale piątym została przedstawiona dyskusja pojęcia konkurencji oraz konkurencyjności na różnych poziomach i w jej różnych wymiarach. Następnie omówiono koncepcje przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, jej parametry i mierniki, a także główne modele przewagi konkurencyjnej w odniesieniu do podejścia pozycyjnego i zasobowego w strategicznym zarządzaniu organizacjami.
 
W rozdziale szóstym przedstawiona została koncepcja pracy badawczej, procedury przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych, sformułowane hipotezy badawcze, a także charakterystyka zbiorowości badawczej i próby badawczej. Zaprezentowano również wyniki badań dotyczące wpływu opcji pozyskiwania technologii na rozwój przedsiębiorczości technologicznej w przedsiębiorstwach high-tech.
 
W rozdziale siódmym omówione zostały wyniki badań, dotyczących wpływu poszczególnych determinant na kształtowanie przedsiębiorczości technologicznej. Zaprezentowano również wyniki badań, dotyczące wpływu opcji pozyskiwania technologii oraz roli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w kształtowaniu przedsiębiorczości technologicznej w firmach high-tech.
 
W rozdziale ósmym została zaprezentowana ocena kluczowych determinant przedsiębiorczości technologicznej oraz czynników warunkujących kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, dokonana przez przedstawicieli kierownictwa badanych podmiotów sektora zaawansowanych technologii. Przedstawiono również korelację poziomu przedsiębiorczości technologicznej z poziomem osiąganej przewagi konkurencyjnej analizowanych przedsiębiorstw.
 
W ostatnim, dziewiątym rozdziale przedstawione zostały studia przypadków pięciu przedsiębiorstw, charakteryzujących się wysokim poziomem oszacowanej przedsiębiorczości technologicznej, a także wysoką oceną konkurencyjności na rynku. Były to zarówno podmioty o rodowodzie akademickim, jak i inne przedsiębiorstwa innowacyjne o wysokim ładunku działalności badawczo-rozwojowej.
 
Pracę zamyka podsumowanie kluczowych wyników badań wraz z weryfikacją postawionych hipotez badawczych. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań empirycznych i ich ocen zostały wzbogacone o rekomendacje dotyczące możliwych kierunków dalszych badań w rozpatrywanej tematyce.

WSTĘP 7

1. FUNKCJE, UWARUNKOWANIA I TYPY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 13

1.1. Istota i geneza przedsiębiorczości 13

1.2. Ekonomiczne i menedżerskie koncepcje przedsiębiorczości 19

1.3. Funkcje i modele przedsiębiorczości 25

1.4. Uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce 28

1.5. Wybrane typy przedsiębiorczości 33

2. TECHNOLOGIA JAKO STRATEGICZNY ZASÓB PRZEDSIĘBIORSTWA 38

2.1. Definicje i rozumienie technologii 38

2.2. Poziomy i klasyfikacja technologii 42

2.3. Znaczenie technologii zaawansowanych 46

2.4. Potencjał technologiczny przedsiębiorstwa i jego determinant 50

2.5. Kryteria, modele i metody oceny oraz selekcji technologii 53

3. KONCEPCJA I KSZTAŁTOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 62

3.1. Pojęcie przedsiębiorczości technologicznej 62

3.2. Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości technologicznej 65

3.3. Pozyskiwanie technologii a kształtowanie przedsiębiorczości technologicznej 67

3.4. Zarządzanie wiedzą w kształtowaniu przedsiębiorczości technologicznej 69

3.5. Kapitał intelektualny w organizacji a przedsiębiorczość technologiczna 72

4. UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 80

4.1. Determinanty przedsiębiorczości technologicznej a organizacja inteligentna 80

4.2. Koncepcja klastrów przemysłowych a przedsiębiorczość technologiczna 82

4.3. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości i ich wpływ na wspieranie przedsiębiorczości technologicznej 87

4.4. Myślenie projektowe w kreowaniu przedsiębiorczości technologicznej 93

4.5. Ryzyko w kreowaniu przedsiębiorczości technologicznej 96

5. KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I BUDOWANIE

PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 101

5.1. Istota i znaczenie konkurencyjności przedsiębiorstw 101

5.2. Określenie przewagi konkurencyjnej 107

5.3. Koncepcje źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 112

5.4. Parametry i mierniki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 121

5.5. Modele budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 126

6. METODYKA I ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ 131

6.1. Metodologia badań. Propozycja modelu zależności 131

6.2. Metodyka przeprowadzonych badań. Opis procedury badań ilościowych 135

6.3. Opis procedury badań jakościowych 139

6.4. Charakterystyka przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce 142

6.5. Charakterystyka zbiorowości badawczej i próby badawczej 149

7. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 154

7.1. Wpływ metod pozyskiwania technologii i ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

na kształtowaniu przedsiębiorczości technologicznej 154

7.2. Koncepcja sustainable enterprise i design thinking a kreowanie przedsiębiorczości technologicznej 160

7.3. Firmy akademickie a rozwój i bariery przedsiębiorczości technologicznej 165

7.4. Kapitał intelektualny w kształtowaniu przedsiębiorczości technologicznej 168

7.5. Tworzenie klastrów przemysłowych a przedsiębiorczość technologiczna 171

7.6. Zarządzanie wiedzą a kształtowanie przedsiębiorczości technologicznej 173

8. TECHNOLOGICZNY POTENCJAŁ KONKURENCYJNY A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA I BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

PRZEDSIĘBIORSTW HIGH-TECH177

8.1. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw high-tech 177

8.2. Technologiczny potencjał konkurencyjny a portfel technologiczny 180

8.3. Determinanty technologicznego potencjału konkurencyjnego 182

8.4. Technologiczny potencjał konkurencyjny a budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku186

8.5. Ocena determinant przedsiębiorczości technologicznej i kluczowych czynników

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 190

8.6. Przedsiębiorczość technologiczna a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 194

9. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA FIRM SEKTORA HIGH-TECH

NA PODSTAWIE STUDIÓW PRZYPADKÓW 197

9.1. Wprowadzenie 197

9.2. Vigo System S. A. 198

9.3. Bioton S. A. 204

9.4. Sonomed Sp. z o. o. 207

9.5. Solaris Laser S. A. 211

9.6. Ascor Med S. A. 218

9.7.Podsumowanie 220

ZAKOŃCZENIE 222

WKŁAD DO TEORII I PRAKTYKI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 230

BIBLIOGRAFIA 232

NETOGRAFIA 251

SPIS RYSUNKÓW 252

SPIS TABLIC 254

ZAŁĄCZNIKI 256

Załącznik nr 1 (kwestionariusz ankiety) 256

Załącznik nr 2 (kwestionariusz wywiadu) 267

  • Tytuł: Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii
  • Autor: Zbigniew Chyba
  • ISBN: 978-83-8156-216-4, 9788381562164
  • Data wydania: 2021-06-11
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22e6
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej