Szczegóły ebooka

Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej

Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska

Ebook

Celem monografii jest przedstawienie, jakie zmiany zachodzą w badaniach marketingowych pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wskazano w niej nowe podejścia, metody i techniki badawcze, takie jak Google Analytics, strategie analityczne odnoszące się do big data, sztuczne sieci neuronowe czy badania neuromarketingowe. Zwiększająca zasięg penetracja Internetu, rozwój społeczeństwa sieci i gospodarki sieciowej stwarzają wiele implikacji dla zarządzania wiedzą i sprawiają, że bardzo wiele projektów badawczych immanentnie związanych jest z nowymi mediami. Autorzy w swoich tekstach dowodzą, iż dokonująca się dzięki technologiom cyfrowym transformacja danych pozyskanych z rynku w informacje pozwala na coraz trafniejsze antycypowanie zachowań podmiotów rynkowych, szczególnie konsumentów, co w konsekwencji służy zwiększaniu skuteczności i efektywności działań marketingowych.

Wstęp 7

1. Zarządzanie wiedzą marketingową w dobie rozwoju społeczeństwa sieci i gospodarki cyfrowej (Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska) 11

2. Znaczenie big data w analizie danych marketingowych – obszary, strategie analityczne, perspektywy (Mariusz Łapczyński) 24

3. Perspektywy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu procesów powstawania satysfakcji klienta (Marcin Gąsior) 38

4. Narzędzia wykorzystywane w analizie zachowań e-konsumentów (Bogdan Gregor, Emilian Gwiaździński) 53

5. Google Analytics w analizie efektywności content marketingu w przedsiębiorstwie (Ryszard Żabiński) 68

6. Obszary badań i zastosowania inteligentnych technologii w handlu detalicznym (Ireneusz P. Rutkowski) 82

7. Innowacje w badaniach zachowań klientów w przestrzeni wewnątrzsklepowej (Barbara Kucharska) 99

8. Wpływ muzyki na percepcję wzrokową leków przeciwbólowych (Bartłomiej Pierański, Mikołaj Naskręt) 111

9. Zastosowanie ankiety internetowej w diagnozie postaw srebrnych konsumentów na przykładzie rynku usług bankowych (Ewa Frąckiewicz, Rafał Iwański) 126

10. Postawy ludzi starszych wobec przestrzeni wirtualnej (Magdalena Olejniczak, Tomasz Olejniczak) 139

11. Zaufanie, zaangażowanie, wiarygodność – konsumencka perspektywa badań internetowych (Robert Nowacki) 155

12. Satysfakcja klienta a lojalność i jej pomiar drogą elektroniczną – praktyka rynkowa (Tomasz Czuba, Anna Sperska) 169

13. Możliwości i ograniczenia prowadzenia wywiadów pogłębionych w przestrzeni realnej i wirtualnej (Paweł Chlipała) 182

14. Wirtualne dyskusje w badaniach jakościowych – dylematy sięgania po Bulletin Board Discussion (BBD) (Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka) 195

15. Badania społeczności internetowych z wykorzystaniem wirtualnych wywiadów zogniskowanych (OFGI) Anna Irena Szymańska) 209

16. Obserwacja uczestnicząca w badaniach internetowych dotyczących wirtualnych społeczności lokalnych (Monika Płaziak) 223

17. Możliwości i wykorzystanie chatbotów w komunikacji firm z klientami (Grzegorz Szymański) 235

18. Wykorzystanie osoby influencera w działalności marketingowej przedsiębiorstw (Łukasz Skowron, Anna Wójcik) 246

19. Internet jako platforma współtworzenia wartości w turystyce w relacji C2C (Jolanta Mirek) 259

20. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez pokolenie Y podczas zakupów produktów turystycznych (Julia Wojciechowska-Solis) 272

21. Pomiar uzależnienia młodych konsumentów od Internetu (Robert Wolny) 287

22. Użytkownik Internetu w obszarze informacji o zdrowiu – typologia postaw według modelu TAM (Magdalena Soboń) 299

Zakończenie 315

Summary 316

  • Tytuł: Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej
  • Autor: Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
  • ISBN: 978-83-7695-838-5, 9788376958385
  • Data wydania: 2021-06-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22hi
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu