Szczegóły ebooka

Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu

Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska

Ebook

Monografia przedstawia zastosowania rozwiązań metodologicznych i metod badawczych, które to wskazują na dużą złożoność i zmienność otoczenia marketingowego. Przede wszystkim zaprezentowano w niej na rosnące umiędzynarodowienie badań marketingowych oraz konieczność dostosowywania metod do nowych wyzwań oraz zwiększania jakości wyników badań. Autorzy omawiają m.in.: uwarunkowane kulturowo jakościowe badania marketingowe, badania eksperymentalne, poszukiwanie consumer insight w kontekście doświadczeń klientów w procesie zakupowym, badania zachowań nieuświadomionych przez konsumentów, a także dostosowanie metod badań do specyfiki sektora.

Wstęp 7

1. Metoda badań a jakość poznania rzeczywistości. Z badań nad asymetrią informacji w przekazie reklamowym (Jan W. Wiktor, Katarzyna Sanak-Kosmowska) 11

2. Współdziałanie nabywców finalnych z oferentami w kontekście wzajemnego zaufania (Agnieszka Izabela Baruk) 31

3. Uwarunkowania kulturowe prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych (Grzegorz Maciejewski) 45

4. Wykorzystanie metody case study research w badaniu procesu umiędzynarodowienia sieci handlowej (Marcin Komor) 60

5. Metody i podejścia badawcze stosowane w badaniach kultury jakości (Marta Tutko) 74

6. Jakość ma znaczenie – wpływ jakości bodźców eksperymentalnych na wyniki badań w marketingu (Małgorzata Karpińska-Krakowiak) 87

7. Grywalizacja w służbie badań doświadczeń konsumenckich (Michał Ścibor-Rylski) 97

8. Identyfikacja consumer insight w kontekście doświadczeń klientów w procesie zakupowym (Krystyna Iwińska-Knop, Hanna Krystyańczuk) 109

9. Technika odwróconego ladderingu jako sposób badania wiedzy konsumenta o produkcie (Beata Marciniak, Wojciech Trzebiński) 125

10. Metody badania wpływu opakowań na zachowania zakupowe konsumentów (Monika Ratajczyk) 145

11. Segment srebrny seniorów jako podmiot badań ankietowych: problemy i trudności (Magdalena Dołhasz) 159

12. Skala oceny jakości obsługi klienta w sektorze opieki zdrowotnej – budowa i walidacja (Iga Rudawska) 172

13. Problemy systemu ochrony zdrowia oraz bariery współpracy na linii lekarz POZ – lekarz specjalista w świetle badań jakościowych (Marcin Haberla) 183

14. E-usługi w służbie zdrowia jako nowy wymiar medycyny – rodzaje usług i bezpieczeństwo danych medycznych (Iwona Czerska) 197

15. Identyfikacja i ocena innowacyjnych postaw mieszkańców aglomeracji poznańskiej (Szymon Michalak, Paweł Bartkowiak) 210

16. Re-wartość odpadów komunalnych – garbologia w sektorze handlu (Beata Reformat, Izabela Sztangret) 221

17. Badania marketingowe – wykorzystanie w PKP SA (Mirosław Antonowicz, Monika Kicińska-Jezierska) 236

18. Badanie wewnętrznego public relations na przykładzie Uniwersytetu Szczecińskiego (Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Joanna Kowalik) 253

Zakończenie 261

Summary 262

  • Tytuł: Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu
  • Autor: Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
  • ISBN: 978-83-7695-836-1, 9788376958361
  • Data wydania: 2021-06-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22hj
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu