Helion


Szczegóły ebooka

Krajowe Standardy Rachunkowości 2022

Krajowe Standardy Rachunkowości 2022


Ustawa o rachunkowości to uniwersalny „kręgosłup” dla rachunkowości, ale jej regulacje są dość ogólne, a jednostki stają przed problemem, jak w konkretnej sytuacji zinterpretować i zastosować określony przepis. Krajowe Standardy Rachunkowości objaśniają ogólne  przepisy ustawy o rachunkowości. W książce opisane są wszystkie wydane w Polsce Standardy oraz podane jest dużo przykładów ich zastosowania na konkretnych przykładach.  Warto przy tym pamiętać że Komitet Standardów Rachunkowości zawsze działa w granicach przepisu uor, nie kreuje rozwiązań, które nie są z nią zgodne. 

 • Redakcja
 • Wstęp
 • KSR 1. Rachunek przepływów pieniężnych
 • KSR 2. Podatek dochodowy
 • KSR 3. Niezakończone usługi budowlane
 • KSR 4. Utrata wartości aktywów
 • KSR 5. Leasing, najem i dzierżawa
 • KSR 6. Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe
 • KSR 7. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym ujęcie i prezentacja
 • KSR 8 Działalność deweloperska
 • KSR 9. Sprawozdanie z działalności
 • KSR 10. Umowy o partnerstwie publiczno--prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • KSR 11. Środki trwałe
 • KSR 12. Działalność rolnicza
 • KSR 13. Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
 • KSR 14. Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności
 • Stanowisko KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami