Szczegóły ebooka

Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie

Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie

Ben Shaw, Saurabh Badhwar, Andrew Bird, Bharath Chandra K S, Chris Guest

Ebook

Django zaskarbił sobie uznanie wielu programistów. Jest to platforma, która udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia aplikacji internetowych w Pythonie. To również narzędzie pozwalające na sprawne rozpoczęcie pracy i rozwijanie solidnego i bezpiecznego kodu. Aby jednak zapewnić sobie satysfakcję, a tworzonym projektom profesjonalną jakość, trzeba przyswoić koncepcje i zasady pracy z Django.

Dzięki temu praktycznemu przewodnikowi po Django zdobędziesz wiedzę i pewność siebie potrzebne do budowania rzeczywistych aplikacji w Pythonie. W przystępny sposób opisano tu podstawowe koncepcje i funkcje Django, a następnie pokazano poszczególne etapy cyklu rozwoju rzeczywistej aplikacji internetowej. Dla celów dydaktycznych ten dość złożony projekt został podzielony na zbiór mniejszych zadań, dzięki czemu Twoja nauka będzie przebiegała w sposób efektywny i przemyślany. W trakcie wykonywania ćwiczeń zdobędziesz praktyczne umiejętności, niezbędne do budowy przyjemnych w użytkowaniu aplikacji WWW. Przekonasz się, że Django pozwala na efektywne i satysfakcjonujące budowanie nawet bardzo ambitnych projektów!

W książce między innymi:

 • konfiguracja projektu Django, szablony HTML i modele danych w Django
 • podstawowe elementy aplikacji internetowej, w tym sesje i uwierzytelnianie
 • dodawanie interfejsów API typu REST do aplikacji Django
 • korzystanie z zewnętrznych bibliotek Django
 • testowanie kodu za pomocą platform testowych Django i Pythona

Django ma wszystko, czego wymaga najlepszy projektant aplikacji WWW!

Wstęp

Wprowadzenie

Rozdział 1. Wprowadzenie do Django

 • Wstęp
 • Tworzenie szkieletu projektu i aplikacji Django
  • Ćwiczenie 1.1. Tworzenie projektu, aplikacji oraz serwera roboczego
 • Paradygmat Model View Template
  • Modele
  • Widoki
  • Szablony
  • Wstęp do HTTP
  • Przetwarzanie żądania
  • Projekt Django
  • Aplikacje Django
  • Konfiguracja programu PyCharm
  • Ćwiczenie 1.2. Konfiguracja projektu w programie PyCharm
  • Szczegółowe informacje o widokach
  • Mapowanie adresów URL
  • Ćwiczenie 1.3. Pisanie widoku i odwzorowania URL
  • GET, POST i obiekty QueryDict
  • Ćwiczenie 1.4. Sprawdzanie wartości GET i korzystanie z obiektu QueryDict
  • Analiza ustawień Django
  • Znajdowanie szablonów HTML w katalogach aplikacji
  • Ćwiczenie 1.5. Tworzenie katalogu templates oraz szablonu bazowego
  • Renderowanie szablonu za pomocą funkcji render
  • Ćwiczenie 1.6. Renderowanie szablonu w widoku
  • Renderowanie zmiennych w szablonach
  • Ćwiczenie 1.7. Użycie zmiennych w szablonach
  • Debugowanie i obsługa błędów
  • Wyjątki
  • Ćwiczenie 1.8. Generowanie i wyświetlanie wyjątków
  • Debugowanie
  • Ćwiczenie 1.9. Debugowanie kodu
  • Zadanie 1.1. Tworzenie ekranu powitalnego witryny
  • Zadanie 1.2. Szkielet wyszukiwarki w witrynie Book
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Modele i migracje

 • Wstęp
 • Bazy danych
  • Relacyjne bazy danych
  • Nierelacyjne bazy danych
  • Operacje bazodanowe z użyciem języka SQL
  • Typy danych w relacyjnych bazach danych
  • Ćwiczenie 2.1. Tworzenie bazy danych książek
 • Operacje CRUD w języku SQL
  • Operacje tworzenia w języku SQL
  • Operacje odczytu w języku SQL
  • Operacje aktualizacji w języku SQL
  • Operacje usuwania w języku SQL
  • ORM w platformie Django
  • Konfiguracja bazy danych i tworzenie aplikacji Django
  • Aplikacje Django
  • Migracje Django
  • Tworzenie modeli i migracji Django
  • Typy pól
  • Opcje pól
  • Klucze główne
 • Relacje
  • Wiele do jednego
  • Wiele do wielu
  • Relacje jeden do jednego
  • Dodawanie modelu Review
  • Metody modeli
  • Migracja aplikacji reviews
 • Operacje bazodanowe CRUD w Django
  • Ćwiczenie 2.2. Tworzenie wpisu w bazie danych Bookr
  • Ćwiczenie 2.3. Tworzenie wpisu za pomocą metody create()
  • Tworzenie obiektu z kluczem obcym
  • Ćwiczenie 2.4. Tworzenie rekordów dla relacji wiele do jednego
  • Ćwiczenie 2.5. Tworzenie rekordów z relacjami wiele do wielu
  • Ćwiczenie 2.6. Relacja wiele do wielu z wykorzystaniem metody add()
  • Użycie metod create() i set() podczas tworzenia relacji
  • Operacje odczytu
  • Ćwiczenie 2.7. Pobieranie obiektu za pomocą metody get()
  • Zwracanie obiektu za pomocą metody get()
  • Ćwiczenie 2.8. Użycie metody al() do pobrania zbioru obiektów
  • Pobieranie obiektów za pomocą filtrowania
  • Ćwiczenie 2.9. Użycie metody filter() do pobierania obiektów
  • Filtrowanie za pomocą wyszukiwania pól
  • Dopasowywanie wzorców w operacjach filtrowania
  • Pobieranie obiektów poprzez wykluczanie
  • Pobieranie obiektów za pomocą metody order_by()
  • Przeszukiwanie relacji
  • Wyszukiwanie na podstawie kluczy obcych
  • Przeszukiwanie na podstawie nazwy modelu
  • Przeszukiwanie relacji z kluczem obcym za pomocą instancji obiektu
  • Ćwiczenie 2.10. Znajdowanie obiektów na podstawie relacji wiele do wielu za pomocą wyszukiwania pola
  • Ćwiczenie 2.11. Przeszukiwanie relacji wiele do wielu za pomocą obiektów
  • Ćwiczenie 2.12. Przeszukiwanie relacji wiele do wielu za pomocą metody set()
  • Ćwiczenie 2.13. Użycie metody update()
  • Ćwiczenie 2.14. Użycie metody delete()
  • Zadanie 2.1. Tworzenie modeli dla aplikacji do zarządzania projektami
  • Wypełnianie danymi bazy danych projektu Bookr
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Mapowanie URL, widoki i szablony

 • Wstęp
 • Widoki oparte na funkcjach
 • Widoki oparte na klasach
 • Konfiguracja URL
  • Ćwiczenie 3.1. Implementowanie prostego widoku opartego na funkcji
 • Szablony
  • Ćwiczenie 3.2. Użycie szablonów do wyświetlenia komunikatu powitalnego
 • Język szablonów Django
  • Ćwiczenie 3.3. Wyświetlanie listy książek i recenzji
  • Dziedziczenie szablonów
  • Stylowanie szablonów za pomocą biblioteki Bootstrap
  • Ćwiczenie 3.4. Dodawanie dziedziczenia szablonów i paska nawigacyjnego Bootstrapa
  • Zadanie 3.1. Implementacja widoku szczegółów książki
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Wstęp do witryny administracyjnej Django

 • Wstęp
 • Tworzenie konta superużytkownika
  • Ćwiczenie 4.1. Tworzenie konta superużytkownika
 • Operacje CRUD za pomocą aplikacji administracyjnej Django
  • Tworzenie
  • Pobieranie danych
  • Aktualizowanie
  • Usuwanie
  • Użytkownicy i grupy
  • Ćwiczenie 4.2. Dodawanie i modyfikowanie użytkowników i grup w aplikacji administracyjnej
 • Rejestrowanie modelu Reviews
  • Listy obiektów do edycji
  • Strona edycji modelu Publisher
  • Strona służąca do edycji książki
  • Ćwiczenie 4.3. Klucze obce i usuwanie z poziomu aplikacji administracyjnej
 • Dostosowywanie interfejsu administracyjnego
  • Poprawki dotyczące całej witryny administracyjnej Django
  • Analiza obiektu AdminSite w powłoce Pythona
  • Zadanie 4.1. Dostosowywanie obiektu SiteAdmin
  • Dostosowywanie klas ModelAdmin
  • Ćwiczenie 4.4. Dodawanie filtra na podstawie daty oraz hierarchii dat
  • Pasek wyszukiwania
  • Wykluczanie i grupowanie pól
  • Zadanie 4.2. Dostosowywanie aplikacji administracyjnych dla modeli
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Zwracanie plików statycznych

 • Wstęp
 • Zwracanie plików statycznych
  • Wprowadzenie do wyszukiwarek plików statycznych
  • Wyszukiwarki plików statycznych - użycie podczas obsługi żądania
  • AppDirectoriesFinder
  • Przestrzenie nazw plików statycznych
  • Ćwiczenie 5.1. Zwracanie pliku z katalogu aplikacji
  • Generowanie statycznych adresów URL za pomocą znacznika szablonów static
  • Ćwiczenie 5.2. Użycie znacznika szablonów static
  • FileSystemFinder
  • Ćwiczenie 5.3. Zwracanie plików z katalogu static projektu
  • Wyszukiwarki plików statycznych - użycie polecenia collectstatic
  • Ćwiczenie 5.4. Kopiowanie plików statycznych dla środowiska produkcyjnego
  • Tryb STATICFILES_DIRS z przedrostkiem
  • Polecenie findstatic
  • Ćwiczenie 5.5. Znajdowanie plików poleceniem findstatic
  • Zwracanie ostatnich plików (w celu unieważnienia pamięci podręcznej)
  • Ćwiczenie 5.6. Eksploracja silnika przechowywania ManifestFilesStorage
  • Niestandardowe silniki magazynowania
  • Zadanie 5.1. Dodawanie logo do aplikacji reviews
  • Zadanie 5.2. Ulepszenia w stylach CSS
  • Zadanie 5.3. Dodawanie globalnego logo
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Formularze

 • Wstęp
 • Czym jest formularz?
  • Element <form>
  • Rodzaje pól wejściowych
  • Ćwiczenie 6.1. Tworzenie formularza HTML
  • Bezpieczeństwo formularza dzięki ochronie przeciwko Cross-Site Request Forgery
  • Dostęp do danych w widoku
  • Ćwiczenie 6.2. Pobieranie danych POST w widoku
  • Wybór między żądaniami GET i POST
  • Dlaczego trzeba używać metody GET, jeśli można umieścić parametry w URL?
 • Biblioteka Forms w Django
  • Definiowanie formularza
  • Renderowanie formularza w szablonie
  • Ćwiczenie 6.3. Tworzenie i renderowanie formularza Django
 • Walidacja formularzy i pobieranie wartości Pythona
  • Ćwiczenie 6.4. Walidacja formularza w widoku
  • Wbudowana walidacja pól
  • Ćwiczenie 6.5. Dodatkowa walidacja pól
  • Zadanie 6.1. Wyszukiwanie książek
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Zaawansowana walidacja formularzy i formularzy modeli

 • Wstęp
 • Niestandardowa walidacja i czyszczenie pól
  • Niestandardowe walidatory
  • Metody oczyszczania
  • Walidacja na podstawie wielu pól
  • Ćwiczenie 7.1. Niestandardowe metody oczyszczania i walidacji
  • Wartości zastępcze i początkowe
  • Ćwiczenie 7.2. Wartości zastępcze i początkowe
  • Tworzenie i edytowanie modeli Django
  • Klasa ModelForm
  • Ćwiczenie 7.3. Tworzenie i edytowanie modelu Publisher
  • Zadanie 7.1. Stylowanie i integracja formularza modelu Publisher
  • Zadanie 7.2. Interfejs tworzenia instancji modelu Review
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Zwracanie multimediów i przesyłanie plików

 • Wstęp
 • Ustawienia związane z przesyłaniem i zwracaniem plików multimedialnych
  • Zwracanie plików multimedialnych w środowisku roboczym
  • Ćwiczenie 8.1. Konfiguracja magazynu plików multimedialnych i ich zwracanie
 • Procesory kontekstu i użycie opcji MEDIA_URL w szablonach
  • Ćwiczenie 8.2. Ustawienia szablonu i użycie opcji MEDIA_URL w szablonach
 • Przesyłanie plików za pomocą formularzy HTML
  • Obsługa przesłanych plików w widoku
  • Ćwiczenie 8.3. Przesyłanie i pobieranie plików
  • Przesyłanie plików za pomocą formularzy Django
  • Ćwiczenie 8.4. Przesyłanie plików za pomocą formularza Django
  • Przesyłanie obrazów za pomocą formularzy Django
  • Zmiana rozmiaru obrazów za pomocą biblioteki Pillow
  • Ćwiczenie 8.5. Przesyłanie obrazów za pomocą formularzy Django
  • Zwracanie przesłanych (i innych) plików za pomocą Django
 • Magazynowanie plików w instancjach modeli
  • Zapisywanie obrazów w instancjach modeli
  • Korzystanie z klasy FieldFile
  • Odwoływanie się do plików multimedialnych w szablonach
  • Ćwiczenie 8.6. FileField i ImageField w modelach
  • Klasa ModelForm i przesyłanie plików
  • Ćwiczenie 8.7. Przesyłanie plików i obrazów za pomocą instancji klasy ModelForm
  • Zadanie 8.1. Przesyłanie obrazu i plików PDF dotyczących książek
  • Zadanie 8.2. Wyświetlanie okładki i łącza do fragmentu książki
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Sesje i uwierzytelnianie

 • Wstęp
 • Middleware
  • Moduły middleware
  • Implementacja widoków i szablonów do uwierzytelniania
  • Ćwiczenie 9.1. Zmiana przeznaczenia szablonu logowania aplikacji administracyjnej
  • Przechowywanie haseł w Django
  • Strona profilu i obiekt request.user
  • Ćwiczenie 9.2. Dodawanie strony profilu
  • Dekoratory uwierzytelniania i przekierowania
  • Ćwiczenie 9.3. Dodawanie dekoratorów uwierzytelniania do widoków
  • Dodawanie danych uwierzytelniania do szablonów
  • Ćwiczenie 9.4. Przełączanie łączy logowania i wylogowania w bazowym szablonie
  • Zadanie 9.1. Udostępnianie treści na podstawie stanu uwierzytelnienia za pomocą bloków warunkowych w szablonach
 • Sesje
  • Moduł pickle lub magazyn w formacie JSON
  • Ćwiczenie 9.5. Analiza klucza sesji
  • Przechowywanie danych w sesji
  • Ćwiczenie 9.6. Zapisywanie w sesji ostatnio wyświetlanych książek
  • Zadanie 9.2. Wykorzystanie magazynu sesji na stronie wyszukiwania książek
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Zaawansowane aspekty aplikacji administracyjnej Django i jej dostosowywanie

 • Wstęp
 • Dostosowywanie witryny administracyjnej
  • Wykrywanie plików administracyjnych w Django
  • Klasa AdminSite w Django
  • Ćwiczenie 10.1. Tworzenie niestandardowej witryny administracyjnej w projekcie Bookr
  • Nadpisywanie domyślnej właściwości admin.site
  • Ćwiczenie 10.2. Nadpisywanie domyślnej witryny administracyjnej
  • Dostosowanie tekstu w witrynie administracyjnej za pomocą atrybutów AdminSite
  • Dostosowywanie szablonów witryny administracyjnej
  • Ćwiczenie 10.3. Dostosowanie szablonu wylogowania dla witryny administracyjnej Bookr
 • Dodawanie widoków do witryny administracyjnej
  • Tworzenie nowej funkcji widoku
  • Dostęp do wspólnych zmiennych szablonu
  • Mapowanie adresów URL na niestandardowy widok
  • Ograniczanie niestandardowych widoków do witryny administracyjnej
  • Ćwiczenie 10.4. Dodawanie niestandardowych widoków do witryny administracyjnej
  • Przekazywanie dodatkowych kluczy do szablonów za pomocą zmiennych szablonów
  • Zadanie 10.1. Tworzenie niestandardowego interfejsu administracyjnego z wbudowaną wyszukiwarką
 • Podsumowanie

Rozdział 11. Zaawansowane aspekty szablonów i widoki oparte na klasach

 • Wstęp
 • Filtry szablonów
 • Niestandardowe filtry szablonów
  • Filtry szablonów
  • Konfiguracja katalogu służącego do zapisywania filtrów szablonów
  • Konfiguracja biblioteki szablonów
  • Implementowanie niestandardowej funkcji filtra
  • Użycie niestandardowych filtrów w szablonach
  • Ćwiczenie 11.1. Tworzenie niestandardowego filtra szablonów
  • Filtry tekstowe
 • Znaczniki szablonów
  • Typy znaczników szablonów
  • Proste znaczniki
  • Tworzenie prostych znaczników szablonów
  • Ćwiczenie 11.2. Tworzenie niestandardowego prostego znacznika
  • Znaczniki włączające
  • Ćwiczenie 11.3. Budowanie niestandardowego znacznika włączającego
 • Widoki Django
 • Widoki oparte na klasach
  • Ćwiczenie 11.4. Tworzenie katalogu książek w widoku opartym na klasach
  • Operacje CRUD za pomocą widoków opartych na klasach
  • Zadanie 11.1. Renderowanie szczegółów na stronie profilu użytkownika za pomocą znaczników włączających
 • Podsumowanie

Rozdział 12. Tworzenie API REST-owego

 • Wstęp
 • API REST-owe
  • Django REST Framework
  • Instalacja i konfiguracja
  • Widoki API oparte na funkcjach
  • Ćwiczenie 12.1. Tworzenie prostego API REST-owego
 • Serializery
  • Ćwiczenie 12.2. Tworzenie widoku API w celu wyświetlenia listy książek
  • Widoki API oparte na klasach i widoki generyczne
  • Serializery modeli
  • Ćwiczenie 12.3. Tworzenie widoków API opartych na klasach i serializerów modeli
  • Zadanie 12.1. Tworzenie punktu końcowego API dla strony poświęconej najaktywniejszym współautorom
 • Obiekty typu ViewSet
 • Routery
  • Ćwiczenie 12.4. Używanie zbiorów widoków i routerów
 • Uwierzytelnianie
  • Uwierzytelnianie oparte na tokenach
  • Ćwiczenie 12.5. Implementowanie uwierzytelniania opartego na tokenach w API aplikacji Bookr
 • Podsumowanie

Rozdział 13. Generowanie plików CSV, PDF i innych plików binarnych

 • Wstęp
  • Obsługa plików CSV w Pythonie
 • Korzystanie z modułu csv Pythona
  • Odczytywanie danych z pliku CSV
  • Ćwiczenie 13.1. Odczyt pliku CSV w Pythonie
  • Zapisywanie danych do plików CSV za pomocą Pythona
  • Ćwiczenie 13.2. Generowanie pliku CSV za pomocą modułu Pythona csv
  • Lepszy sposób odczytu i zapisu plików CSV
 • Przetwarzanie plików Excela w Pythonie
  • Eksportowanie danych do plików binarnych
  • Obsługa plików XLSX za pomocą pakietu XlsxWriter
  • Ćwiczenie 13.3. Tworzenie plików XLSX w Pythonie
 • Obsługa plików PDF w Pythonie
  • Przekształcanie stron WWW do formatu PDF
  • Ćwiczenie 13.4. Generowanie dokumentu PDF na podstawie strony WWW w Pythonie
 • Tworzenie wykresów w Pythonie
  • Generowanie wykresów za pomocą biblioteki plotly
  • Ćwiczenie 13.5. Generowanie wykresów w Pythonie
  • Integrowanie biblioteki plotly z Django
 • Integrowanie wizualizacji z Django
  • Ćwiczenie 13.6. Wizualizacja historii przeczytanych książek na stronie profilowej użytkownika
  • Zadanie 13.1. Eksportowanie książek przeczytanych przez użytkownika do pliku XLSX
 • Podsumowanie

Rozdział 14. Testowanie

 • Wstęp
 • Dlaczego testowanie jest ważne
 • Testy automatyczne
 • Testowanie w Django
  • Implementowanie przypadków testowych
  • Testy jednostkowe w Django
  • Korzystanie z asercji
  • Ćwiczenie 14.1. Pisanie prostego testu jednostkowego
  • Konfiguracja przed testami i czyszczenie po wykonaniu każdego przypadku testowego
 • Testowanie modeli Django
  • Ćwiczenie 14.2. Testowanie modeli Django
 • Testowanie widoków Django
  • Ćwiczenie 14.3. Pisanie przypadków testowych dla widoków Django
  • Testowanie widoków wymagających uwierzytelniania
  • Ćwiczenie 14.4. Pisanie przypadków testowych w celu walidacji uwierzytelnionych użytkowników
 • Klasa RequestFactory Django
  • Ćwiczenie 14.5. Testowanie widoków za pomocą klasy RequestFactory
  • Testowanie widoków opartych na klasach
 • Klasy przypadków testowych w Django
  • SimpleTestCase
  • TransactionTestCase
  • LiveServerTestCase
  • Modularyzacja kodu testowego
  • Zadanie 14.1. Testowanie modeli i widoków w projekcie Bookr
 • Podsumowanie

Rozdział 15. Zewnętrzne biblioteki Django

 • Wstęp
  • Zmienne środowiskowe
  • django-configurations
  • Zmiany w pliku manage.py
  • Konfiguracja ze zmiennych środowiskowych
  • Ćwiczenie 15.1. Konfiguracja biblioteki django-configurations
  • dj-database-url
  • Ćwiczenie 15.2. Konfiguracja biblioteki dj-database-url
  • Django Debug Toolbar
  • Ćwiczenie 15.3. Konfiguracja narzędzia Django Debug Toolbar
 • django-crispy-forms
  • Filtr crispy
  • Znacznik szablonów crispy
  • Ćwiczenie 15.4. Użycie biblioteki Django Crispy Forms z formularzem SearchForm
  • django-allauth
  • Inicjalizacja uwierzytelniania za pomocą biblioteki django-allauth
  • Zadanie 15.1. Aktualizacja formularza z wykorzystaniem klasy FormHelper
 • Podsumowanie

Rozdział 16. Używanie frontendowej biblioteki JavaScriptu z Django

 • Wstęp
 • Platformy JavaScriptu
 • Wprowadzenie do JavaScriptu
  • React
  • Komponenty
  • Ćwiczenie 16.1. Konfiguracja przykładowej strony z wykorzystaniem Reacta
  • JSX
  • Ćwiczenie 16.2. JSX i Babel
  • Właściwości JSX
  • Ćwiczenie 16.3. Właściwości komponentu Reacta
  • Obiekty Promise w JavaScripcie
  • fetch
  • Ćwiczenie 16.4. Pobieranie i wyświetlanie książek
  • Znacznik szablonów verbatim
  • Zadanie 16.1. Podgląd recenzji
 • Podsumowanie

Dodatek A

Skorowidz

 • Tytuł: Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie
 • Autor: Ben Shaw, Saurabh Badhwar, Andrew Bird, Bharath Chandra K S, Chris Guest
 • Tytuł oryginału: Web Development with Django: Learn to build modern web applications with a Python-based framework
 • Tłumaczenie: Joanna Zatorska
 • ISBN: 978-83-283-8365-4, 9788328383654
 • Data wydania: 2022-06-14
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: twapdj
 • Wydawca: Helion