Autor: Bogumił Szmulik
1
Ebook

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - teoria i praktyka

Katarzyna Popik, Bogumił Szmulik, Marcin Mazuryk

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w  III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

2
Ebook

Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce

Monografia zawiera szereg refleksji nad wybranymi wartościami i zasadami ustrojowymi. Dużo  miejsca w publikacji poświęcono zasadzie pluralizmu politycznego oraz konstytucyjnemu modelowi zasad ustrojowych, w tym konstytucyjnej zasadzie suwerenności narodu w dobie integracji europejskiej. W monografii omówiono m.in. znaczenie tzw. samodzielnych uprawnień prezydenta RP, odrębność władzy i niezależność sądów i trybunałów, zasadę poszanowania prawa międzynarodowego w Konstytucji RP. Ujęcie określonego problemu prawnego jest różne: od teoretycznego po analizę w świetle wybranej zasady ustrojowej. Zebrany w monografii zespół autorski stanowi reprezentację przedstawicieli różnych ośrodków badawczych. Autorów prezentujących nieraz odmienne spojrzenie na poruszane w monografii zagadnienia