Szczegóły ebooka

Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła

Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła

Iwona Lupa, Sylwia Stachowska, Artur Sawicki, Kinga Kozłowska, Iwona Białomazur, Tadeusz Trębacz, Ewelina Franke, Bożena Freund, Joanna Kadłubska, Anna Nurzyńska, Henryk Wojtaszek

Ebook
Słowem autora
Monografia jest efektem badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich w obszarze nauk ekonomicznych i szeroko pojętych innowacji. Stanowi zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii, finansów i zarządzania. W pierwszym rozdziale określono znaczenia mediów społecznościowych w procesie selekcji kandydatów do pracy oraz wskazano na etyczne i prawne implikacji tego rodzaju praktyk. Jako metodę badawczą wykorzystano studium literaturowe oraz wtórne dane popularnych instytucji badawczych. Przedstawiono również funkcje mediów społecznościowych, jako współczesnych narzędzi IT, w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych dwóch rozdziałach autorzy przedstawili popularną współcześnie problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Wysoki stopień złożoności i zmienności otoczenia jest jednym z najważniejszych czynników powodujących powstawanie nowych wyzwań, z którymi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności stają się coraz bardziej powszechne, wzrasta bowiem świadomość przedsiębiorstw, że wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej ma obecnie znaczenie strategiczne. Celem pierwszego opracowania jest przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności z punktu widzenia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem głównych obszarów i narzędzi CSR oraz korzyści wynikających z wdrażania tej koncepcji w firmie. Natomiast w drugim opracowaniu przedstawiono realizowane
w praktyce przykłady dobrych praktyk CSR zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i międzynarodowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć analiz dotyczących dziedziny finansów, które obserwujemy w kolejnych trzech rozdziałach. W ocenie zdolności finansowej przedsiębiorstw niezwykle ważnym narzędziem jest analiza finansowa. Pozwala ona na określenie ogólnej kondycji finansowej badanego podmiotu oraz stanowi element ostrzegawczy w przypadku pogarszającej się sytuacji majątkowo – kapitałowej. Pełna analiza finansowa jest jednak przedsięwzięciem dość pracochłonnym i wymaga stosowania znacznej liczby wskaźników, a także danych wykraczających poza obowiązkową sprawozdawczość finansową. Dlatego w teorii
i praktyce spotyka się różne koncepcje zawężonej analizy finansowej. W ramach pierwszego rozdziału dotyczącego dziedziny finansów przedstawiono sposób praktycznej analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży cukierniczej. Natomiast w ramach drugiego rozdziału podjęto problematykę finansów behawioralnych. Finanse behawioralne zakładają, że inwestorzy podlegają powszechnym skłonnościom psychologicznym. W ramach rozdziału przeprowadzono badanie wpływu płci na stopień występowania heurystyki familiarności. Trzeci rozdział w bloku zaliczanym do dziedziny finansów dotyczy analizy wpływu czynników makroekonomicznych na wynik finansowy sektora banków spółdzielczych, który przekłada się na sytuację klientów tego sektora, a także całego otoczenia makroekonomicznego. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne głównych polskich instytucji finansowych. W ramach kolejnych rozdziałów podjęto tematykę wybranych aspektów badawczych zarządzania i prawnych form pracy. W pierwszego z nich przedmiotem badań jest internacjonalizacja oraz prezentacja wybranych modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa bazujących na wiedzy ze wskazaniem źródeł i rodzajów wiedzy w procesie
umiędzynarodowienia w sektorze MŚP. Niniejszy rozdział stanowi przegląd literatury przedmiotu zagadnienia internacjonalizacji oraz prezentację wybranych modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy ze wskazaniem źródeł
i rodzajów wiedzy w procesie umiędzynarodowienia w sektorze MSP. W kolejnym rozdziale podjęto problematykę zarządzania w służbie zdrowia, gdzie starano się odpowiedzieć na pytania jak powinna wyglądać idealna jednostka służby zdrowia, w jaki sposób tworzyć organizację ochrony zdrowia przyjazną pacjentom i ich bliskim oraz w jaki sposób zachęcić personel medyczny do aktywnego zaangażowania się w proces tworzenia idealnego szpitala. Dlatego celem niniejszego rozdziału było ukazanie szerokiego wachlarza sposobów i możliwości kreatywnego projektowania takich szpitali, które staną się miejscem przyjaznym pacjentom. Przedostatni rozdział niniejszej monografii dotyczy zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Flota Commandor. Intensyfikacja transportu drogowego sprawiła, że pojawiła się konieczność efektywnego zarządzania flotą. Zwiększający się popyt na rynku usług transportowych wymusił na przewoźnikach konieczność wykorzystywania systemów lokalizacji, który umożliwia sporządzanie analiz oraz raportów. W dzisiejszych czasach wykorzystywanie systemów
takich jak Flota Commandor poprawia efektywność zarządzania flotą pojazdów. W ostatnim rozdziale monografii przeprowadzono badanie z zakresu studium przypadku obrazujące zachodzące zmiany i przyszłe prognozy skutków wskutek zastosowania deregulacji wybranych zawodów. Analizę przeprowadzono na podstawie badań ankietowych.
Jako redaktor niniejszej monografii wyrażam nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało
do zainteresowania się wybraną tematyką.
redaktor naukowy
Dr inż. Ireneusz Miciuła

Zamów książkę w wersji tradycyjnej: http://www.sophia.sklepna5.pl/towar/3/wybrane-aspekty-badawcze-gospodarka-zarzadzanie-innowacje-tom-1.html
PRZEDMOWA (7)
1.MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE PRACODAWCY W PROCESIE SELEKCJI KANDYDATÓW (10)
Wprowadzenie (10)
1. Charakterystyka wybranych mediów społecznościowych (10)
2. Funkcje mediów społecznościowych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (13)
3. Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie selekcji pracowników (16)
Podsumowanie (19)
Bibliografia (20)
2. ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZARZĄDZANIU
WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM (22)
Wstęp (22)
1.Istota koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (23)
2. Główne obszary i narzędzia CSR (31)
3.Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z wdrażania CRS (34)
Zakończenie (37)
Literatura (38)
Netografia (39)
3.SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU NA PRZYKŁADZIE DOBRYCH PRAKTYK (40)
Wprowadzenie (40)
1.CSR – definicja pojęcia (40)
2.Przykłady dobrych praktyk CSR (43)
Podsumowanie (51)
Bibliografia (51)
4.OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
BRANŻY CUKIERNICZEJ (52)
Wstęp (52)
1.Istota i zakres analizy finansowej (52)
2.Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży cukierniczej (61)
Zakończenie (65)
Literatura (66)
5.CZY PŁEĆ WPŁYWA NA STOSOWANIE HEURYSTYKI FAMILIARNOŚCI? PRZYKŁAD
ANALITYKÓW AKCJI SPÓŁEK Z INDEKSU S&P 500 ORAZ WIG (68)
Wstęp (68)
1.Heurystyka familiarności (70)
2.Dotychczasowe badania analityków akcji (73)
3.Metodologia badania analityków akcji spółek z indeksu S&P 500 oraz WIG (74)
4.Wyniki i konkluzje (76)
Podsumowanie (80)
Bibliografia (81)
6.WPŁYW UWARUNKOWAŃ MAKROEKONOMICZNYCH NA WYNIK SEKTORA BANKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE W LATACH 2011-2014 (84)
Wstęp (84)
1.Wybrane wskaźniki makroekonomiczne (84)
2.Specyfika funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce (94)
3.Analiza danych finansowych sektora banków spółdzielczych (96)
Zakończenie (104)
Bibliografia (104)
7.RODZAJE I ŹRÓDŁA WIEDZY W PROCESIE INTERNACJONALIZACJI MSP (105)
Wstęp (105)
1. Internacjonalizacja – przegląd literatury przedmiotu (106)
2. Rodzaje i źródła wiedzy w procesie umiędzynarodowienia MŚP na podstawie analizy wybranych modeli
opierających się na wiedzy (108)
Zakończenie (116)
Literatura (117)
8.Przywódcza kreatywność w procesie projektowania szpitali przyjaznych pacjentom (119)
Wstęp (119)
1.Holistyczna koncepcja traktowania pacjentów (120)
2.Przywództwo w szpitalach (121)
3.Przywódcza kreatywność w procesie projektowania szpitali (124)
1.Zarządzanie zespołem w szpitalu – wyzwalanie kreatywności (124)
2.Proces projektowania i aranżowania przestrzeni szpitali (125)
3.Finanse w procesie projektowania i aranżowania przestrzeni szpitali (130)
Podsumowanie (131)
Literatura (132)
9.ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU FLOTA COMMANDOR  (133)
Wstęp (133)
1.Charakterystyka systemu Flota Commandor (135)
1.Praktyczne wykorzystywanie systemu Flota Commandor (138)
Zakończenie (141)
Literatura (142)
Netnografia (142)
10.DEREGULACJA ZAWODÓW, A BEZPIECZEŃSTWO
– PLANOWANE SKUTKI 2015 – 2030 (143)
Wstęp (143)
1.Sytuacja deregulacji w Europie (144)
2. Zmiany zachodzące w zawodzie taksówkarza (145)
3. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących rynku nieruchomości  (147)
4.Medialny stosunek zmian deregulacyjnych (148)
5. Motywacja podjętych działań w kierunku deregulacji zawodów (150)
6. Analiza wybranych zmian na lata 2015-2030 (151)
8. Aspekty zmian deregulacyjnych w myśl Unii Europejskiej (156)
9. Zmiany dla firm w zakresie braku raportów dla GUS w pierwszym roku działalności (158)
10. Strategiczne cele polskiej polityki bezpieczeństwa (160)
11.Fundamentalne zasady polskiej polityki bezpieczeństwa (160)
Zakończenie (162)
Literatura (163)
Netnografia (164)
  • Tytuł: Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła
  • Autor: Iwona Lupa, Sylwia Stachowska, Artur Sawicki, Kinga Kozłowska, Iwona Białomazur, Tadeusz Trębacz, Ewelina Franke, Bożena Freund, Joanna Kadłubska, Anna Nurzyńska, Henryk Wojtaszek
  • ISBN: 978-83-653-5717-5, 9788365357175
  • Data wydania: 2016-08-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_08f8
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sophia