Helion


Szczegóły ebooka

Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji

Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji


Prezentowana monografia to opracowanie komplementarne względem czysto teoretycznych pozycji dotyczących zarządzania generacyjnego, zarządzania wiekiem, zarządzania różnorodnością czy zarządzania zróżnicowanymi zespołami w organizacji. Dzięki ujęciu interdyscyplinarnemu ukazano w niej wiele aspektów związanych ze stosunkiem pokoleń wobec wartości i zagrożeń, przed którymi stoją współczesne organizacje.

Publikacja jest kierowana do naukowców i studentów, a także do pracodawców, menadżerów, osób odpowiedzialnych za HR, instytucji szkoleniowych, instytucji otoczenia biznesu oraz innych podmiotów zainteresowanych zarządzaniem pracownikami zróżnicowanymi wiekowo. Stanowi aktualną próbę refleksji nad tematyką różnorodności pokoleniowej pracowników z perspektywy utrzymania i zwiększania jej w organizacji.

Wstęp         7

 

Rozdział 1. Systemy wartości pracowników zróżnicowanych pokoleniowo we współczesnych organizacjach                11

1.1. Wprowadzenie     11

1.2. Systemy wartości dla funkcjonowania współczesnych organizacji                13

1.3. Pokolenia na rynku pracy 15

1.4. Co wyróżnia pokolenie Baby Boomers: 1946–1964?            16

1.5. Co wyróżnia pokolenie X: 1965–1979?       18

1.6. Co wyróżnia pokolenie Y: 1980–1994?        19

1.7. Co wyróżnia pokolenie Z: 1995 i później?  21

1.8. Systemy wartości dla przedstawicieli pokoleń na rynku pracy        23

1.9. Wnioski i rekomendacje   26

 

Rozdział 2. Zarządzanie wiekiem jako integralny element strategii zarządzania pokoleniami w organizacji   29

2.1. Wprowadzenie     29

2.2. Specyfika i płaszczyzny zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie               30

2.3. Korzyści i bariery zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie            34

2.4. Perspektywy zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach              37

2.5. Podsumowanie    43

 

Rozdział 3. Kierownicy różnych pokoleń wobec kierowania zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia       45

3.1. Wprowadzenie     45

3.2. Przegląd literatury               47

3.3. Metoda badań      50

3.4. Wyniki badań         51

3.5. Podsumowanie    59

 

Rozdział 4. Pracownicy różnych pokoleń wobec kierowania zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia       61

4.1. Wprowadzenie     61

4.2. Przegląd literatury               62

4.3. Metoda badań      66

4.4. Wyniki badań         67

4.5. Podsumowanie    76

 

Rozdział 5. Klimat organizacyjny a przywiązanie do organizacji w aspekcie różnic wiekowych              77

5.1. Wprowadzenie     77

5.2. Klimat organizacyjny – w teorii i w praktyce            78

5.3. Przywiązanie do organizacji – aspekty teoretyczne i empiryczne  80

5.4. Metodologia badań własnych        82

5.5. Wyniki badań         83

5.6. Wnioski i implikacje praktyczne     90

 

Rozdział 6. Kontrakt psychologiczny a intencja opuszczenia organizacji. Wyniki badań zróżnicowanych wiekowo pracowników administracji publicznej       93

6.1. Wprowadzenie     93

6.2. Przegląd literatury na temat kontraktu psychologicznego                94

6.3. Implikacje teoretyczne i empiryczne na temat intencji opuszczenia przez pracowników organizacji            97

6.4. Kontrakt psychologiczny a zamiar odejścia z pracy               98

6.5. Metodyka badań własnych             100

6.6. Charakterystyka próby badawczej              104

6.7. Wyniki badań         105

6.8. Wnioski    107

 

Zakończenie   111

 

Bibliografia      119

 

Spis tabel, rysunków i wykresów          135