Helion


Szczegóły ebooka

Determinanty działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych

Determinanty działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych


W monografii poruszono ważną i aktualną problematykę dotyczącą działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych, która jest jedną z wielu metod przeciwdziałania skutkom nasilających się zmian klimatycznych. Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i procesowych umożliwia między innymi utrzymanie dostatecznego nawodnienia gleby, chroni przed chorobami i pasożytami, zwiększa wydajność produkcji. Oddziałuje to również na ochronę środowiska poprzez minimalizację użycia pestycydów i nawozów sztucznych.

W książce zaprezentowano wyniki badania własnego, przeprowadzonego na próbie stu pięćdziesięciu indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego i udostępniających dane rachunkowe w ramach systemu FADN. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego autorzy odpowiedzieli na pytanie, jakie czynniki warunkują wdrożenie innowacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Dokonali też kompleksowej analizy oraz oceny działalności operacyjnej i innowacyjnej badanych gospodarstw rolnych. Ponadto dostęp do zmiennych ilościowych i jakościowych, charakteryzujących analizowane podmioty, umożliwił im skonstruowanie modelu ekonometrycznego odnoszącego się do stopnia innowacyjności indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie łódzkim.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów z wydziałów ekonomicznych i zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników naukowych podejmujących badania nad działalnością innowacyjną i nowoczesnym rolnictwem, a także dla przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem rolniczym oraz rozwojem obszarów wiejskich.

Wstęp  7

 

 1. Teoretyczne aspekty działalności innowacyjnej w rolnictwie            11
  1. Pojęcie innowacji rolniczej   11
  2. Klasyfikacja innowacji         16
  3. Proces innowacyjny – charakterystyka i modele         20
  4. Rolnicze systemy innowacji  28
  5. Motywy i bariery wdrażania innowacji w polskim rolnictwie      36

Podsumowanie 41

 

 1. Metodologia badań nad działalnością innowacyjną w rolnictwie      43
  1. Metodologia badań nad innowacyjnością rolnictwa     43
   1. Metodologia OECD      43
   2. Metodologia Unii Europejskiej 53
   3. Metodologia GUS       57
   4. Metodologia FADN      60
   5. Przegląd dotychczasowych badań z zakresu działalności innowacyjnej w rolnictwie         64

Podsumowanie 77

 

 1. Uwarunkowania działalności innowacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych województwa łódzkiego – wyniki badań własnych     81
  1. Metodyka badań     81
   1. Cele i zakres badań w świetle dotychczasowego stanu wiedzy o innowacyjności polskich gospodarstw rolnych      81
   2. Dobór próby i kwestionariusz ankiety    82
   3. Dobór zmiennych ilościowych z raportów indywidualnych Polskiego FADN 84
   4. Charakterystyka zastosowanych metod ilościowych        85
  2. Charakterystyka badanych gospodarstw rolnych         91
  3. Analiza działalności innowacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych 97
  4. Analiza kategorii ekonomicznych badanych indywidualnych gospodarstw rolnych na podstawie raportów Polskiego FADN 118
  5. Stopień innowacyjności indywidualnych gospodarstw rolnych  127

Podsumowanie 134

 

Zakończenie       137

Bibliografia         141

Aneks  149

Kwestionariusz wywiadu            149

Spis rysunków i tabel       159

Spis wykresów   161