Szczegóły ebooka

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik

Ebook

Publikacja stanowi wieloaspektowe kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Obszar dociekań naukowych i praktycznych związany jest z takimi kategoriami, jak: dziecko, nauczyciel, środowisko uczenia się oraz wzajemne relacje między nimi. Za punkt wyjścia służy Autorkom przedstawienie genezy i rozwoju pedagogiki przedszkolnej w Polsce, tkwiących w źródłach historycznych, które stały się podstawą współczesnej koncepcji wychowania przedszkolnego oraz osoby nauczyciela przedszkolnego. Wyeksponowane zostały także rozwijane przez lata najważniejsze teorie i strategie, które pozwoliły na sprecyzowanie przedmiotu badań oraz podstawowych celów i zadań pedagogiki przedszkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej. W monografii omówiono też udział polskich pedagogów i psychologów w budowaniu naukowości pedagogiki przedszkolnej.

*

Przekaz treści został przeprowadzony w kolejnych częściach i rozdziałach z niezwykłą starannością i rzetelnością, a jego rezultaty doprowadziły do refleksji nad możliwymi i niemożliwymi obszarami tworzenia wiedzy profesjonalnej nauczycieli. Wartość dydaktyczną książki podnosi fakt, że każda z jej sześciu części podzielona jest na rozdziały, a każdy z nich wzbogaca literatura przedmiotowa. Przyswojenie treści ułatwiają pytania utrwalające materiał oraz tematy do refleksji. Autorki prezentują tłumaczenia na język angielski najistotniejszych pojęć omawianych w książce, co stanowi cenny walor związany z potrzebą przyswajania przez polskich studentów i nauczycieli pedagogicznych terminów anglojęzycznych. W literaturze specjalistycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej brakuje pozycji ukazujących w tak całościowy sposób teorię i metodykę wychowania przedszkolnego, dlatego publikacja będzie szczególnie przydatna w kształceniu przyszłych nauczycieli przedszkoli.

Z recenzji prof. dr hab. Bożeny Muchackiej

Od Autorek / 9

 

Wprowadzenie / 13

 

Część I. Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce / 17

 1. Pierwsze koncepcje edukacji małego dziecka / 19
  1. Koncepcje edukacji małego dziecka w Oświeceniu / 19
  2. Koncepcje edukacji małego dziecka w okresie Pozytywizmu / 27
 2. Europejskie paradygmaty wychowania przedszkolnego / 44
  1. Pedagogika przedszkolna Fryderyka Wilhelma Froebla (1782–1852) / 44
  2. Pedagogika przedszkolna Marii Montessori (1870–1952) / 52
  3. Pedagogika funkcjonalna Edwarda Claparede (1873–1940) / 61
  4. Ośrodki zainteresowań Owidiusza Decroly’ego (1871–1932) / 67
 1. Polskie koncepcje wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym / 72
  1. Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa (1858–1944) / 75
  2. Stefania Marciszewska-Posadzowa (1874–1955) / 84
  3. Natalia Cicimirska (1881–1959) / 89
  4. Zofia Żukiewiczowa (1881–1956) / 93
  5. Zofia Bogdanowicz (1897–1976) / 98
  6. Udział polskich psychologów w budowaniu naukowości pedagogiki przedszkolnej / 102
  7. Początki naukowej pedagogiki przedszkolnej w Polsce / 117

 

Część II. Podstawy wychowania przedszkolnego / 125

 1. Teoretyczne konteksty wychowania przedszkolnego / 127
  1. Koncepcje wychowania przedszkolnego / 127

1.2. Modele wychowania przedszkolnego / 128

 1. Organizacja wychowania przedszkolnego w Polsce / 134
 2. Funkcje i zasady wychowania przedszkolnego / 138
  1. Funkcje przedszkola wobec dziecka / 138
  2. Zasady wychowania przedszkolnego / 139
 3. Istota programów wychowania przedszkolnego / 152

 

Część III. Metodyka wychowania przedszkolnego   /   157

 1. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym / 159
  1. Definicje zabawy / 159
  2. Funkcje zabawy / 162
  3. Rola nauczyciela przy organizacji zabawy dzieci / 163
  4. Zabawka w przestrzeni przedszkola / 167
 2. Sytuacje edukacyjne i zadania we wspieraniu rozwoju dziecka / 171
  1. Klasyfikacja metod według Marii Kwiatowskiej / 175
  2. Klasyfikacja metod w ramach pedagogiki zabawy / 176
  3. Klasyfikacja metod aktywizujących / 178
  4. Strategie rozwijające myślenie dzieci / 182
  5. Tutoring rówieśniczy w przedszkolu / 188
 1. Metodyka poszczególnych typów edukacji jako przygotowanie do integrowania wiedzy i umiejętności dzieci / 194
  1. Dydaktyka twórczości w przedszkolu / 194
  1. Kształcenie językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym / 198
  2. Koncepcje nauczania czytania i pisania w przedszkolu / 204
  3. Przedszkolna edukacja matematyczna / 218
  4. Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu / 228
   1. Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu / 228
   2. Przedszkolna edukacja przyrodniczo-ekologiczna / 241
  5. Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu / 248
  6. Metodyka edukacji plastyczno-technicznej w przedszkolu / 255
  7. Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu / 266
  8. Edukacja teatralna i drama w przedszkolu / 277
  9. Edukacja medialna w przedszkolu / 284
  10. Metodyka nauczania dzieci języka obcego / 291
 1. Alternatywne systemy pedagogiczne w przedszkolu / 296
  1. Metoda Marii Montessori we współczesnych przedszkolach / 296
  2. Przedszkola waldorfskie / 302
  3. Plan daltoński w przedszkolu / 308
  4. Specyfika przedszkoli wielokulturowych i wielojęzycznych / 316
  5. Przedszkola leśne / 322
 2. Problemy adaptacji dziecka do warunków przedszkola / 325
  1. Czynniki utrudniające dziecku adaptację do warunków przedszkola / 327
  2. Trudności dziecka w procesie adaptacji do warunków przedszkola / 328
  3. Warunki sprzyjające adaptacji dziecka do przedszkola / 330
 3. Partnerstwo we współpracy nauczycieli i rodziców / 335
  1. Podstawa prawna współpracy z rodzicami na terenie przedszkola / 335
  2. Problemy w zakresie współpracy przedstawicieli przedszkola i rodziców / 336
  3. Czynniki sprzyjające współpracy nauczycieli i rodziców / 338
  4. Zasady współpracy nauczycieli i rodziców / 339
  5. Formy współpracy przedszkola i rodziców / 341

 

Część IV. Diagnoza przedszkolna  /  351

 1. Definicja i cel diagnozy przedszkolnej / 353
 2. Podstawa teoretyczna diagnozy w ujęciu historycznym / 354
 3. Współczesna koncepcja diagnozy przedszkolnej / 357
 4. Zasady w postępowaniu diagnostycznym / 358
 5. Etapy procesu diagnostycznego / 359
 6. Funkcje diagnozy / 363
 7. Metody procesu diagnostycznego w przedszkolu / 364
 8. Sfery rozwojowe dziecka jako przedmiot diagnozy / 376
 9. Specyfika diagnozy gotowości dziecka do podjęcia zadań szkolnych / 398
 10. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu / 406

 

Część V. Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu   /   417

 1. Przestrzeń edukacyjna i jej wybrane cechy / 419
 2. Aranżacja przestrzeni materialnej w przedszkolu / 421
 1. Zagospodarowanie czasu w przedszkolu / 428
 2. Aspekty społecznej przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu / 433

 

Część VI. Nauczyciel wychowania przedszkolnego   /   439

 1. Współczesne oczekiwania wobec nauczyciela przedszkola / 441
  1. Kwalifikacje nauczycieli przedszkola / 442

1.2. Postulowane kompetencje nauczycieli przedszkolnych / 446

 1. Zarządzanie przez nauczyciela własnym rozwojem zawodowym / 452
  1. Planowanie własnego rozwoju zawodowego / 453
  2. Innowacyjność nauczyciela przedszkola / 456

3. Problemy etyczne nauczyciela przedszkola / 460

 

Źródła portretów  /  465

Indeks nazwisk  /  467

Indeks rzeczowy  /  473

 • Tytuł: Pedagogika przedszkolna z metodyką
 • Autor: Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik
 • ISBN: 978-83-8220-561-9, 9788382205619
 • Data wydania: 2021-09-28
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_25q2
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego