Szczegóły ebooka

Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia

Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia

Wojtaszek henryk, Kowalczyk Anna, Turoń Katarzyna, Cieśla Marta, Czech Piotr, Podlewska Ewa, Piśniak Monika, Nejman Żaneta, Brenk Monika, Wnuk Sylwia, Sawicki Artur, Miciuła Krzysztof, Grzebisz Natalia

Ebook
Słowem redaktora naukowego:
Niniejsza monografia jest efektem teoretycznych i praktycznych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich w obszarze zarządzania, którego głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest poprawa jakości życia. Zarządzanie to zestaw działań wykorzystujących posiadane zasoby dla osiągania zamierzonych rezultatów. Istotą funkcji zarządzania jako specyficznego rodzaju regulacji wykonywanych zbiorowo przez jednostki organizacyjne, jest w szczególności formułowanie celu działania, planowanie, organizowanie struktur i określanie procedur funkcjonowania oraz kontrolowanie realizacji zamierzonych celów. Zarządzanie jako istotna dyscyplina nauki, ale jednocześnie jakże szeroka, spowodowała konieczność skupienia się na wybranych jej aspektach. W przedstawionej Państwu monografii postawiono nacisk na poprawę jakości życia. Istotą zrównoważonego rozwoju jest trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń osiągana przez kształtowanie właściwych proporcji w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, społecznym oraz naturalnym. Jakość życia w aspekcie pojęciowym występuje pod różnymi postaciami w naukach ekonomicznych. W ramach szeroko rozumianych warunków życia brane są pod uwagę m.in. takie obszary tematyczne (zwane inaczej domenami) jak: materialne warunki życia, zdrowie, edukacja, aktywność ekonomiczna, czas wolny i relacje społeczne, osobiste bezpieczeństwo, jakość państwa i podstawowe prawa, a także jakość środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. Pomiar dobrobytu subiektywnego obejmuje natomiast postrzeganą
jakość życia, tzn. satysfakcję, jaką ludzie czerpią z różnych jego aspektów oraz z życia jako całości, a także elementy dotyczące odczuwanych stanów emocjonalnych oraz systemu wartości. Poszczególne rozdziały stanowią zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki zarządzania, gdzie wspólnym obszarem zainteresowań jest jakość życia i wpływ na jej poprawę. W pierwszych rozdziałach przedstawiono pogłębioną analizę jakości życia w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W ramach praktycznych rozwiązań ukazano przykład wykorzystania benchmarkingu, który powinien służyć poprawie zarządzania dla podnoszenia jakości życia. W ramach interdyscyplinarnych badań ukazanych w monografii przedstawiono wyniki analiz ankietowych dotyczących jakości życia emerytów. Oczywiście nie mogło zabraknąć analiz dotyczących aspektów publicznego zarządzania. Bowiem działania publiczne na rzecz Państwa z pewnością wpływają na jakość życia mieszkańców i całego społeczeństwa. Cennym uzupełnieniem opisywanej problematyki jest studium przypadku z zakresu Social Media Marketingu, który jest wskazany przez pryzmat jakości życia w ramach kampanii społecznej. Współczesne organizacje stanęły w obliczu nowych realiów gospodarowania, które zmodyfikowały sposób zarządzania i podejście menedżera, zarówno do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jak i do coraz bardziej wymagających pracowników. Wraz z pojawieniem się na rynku pracy przedstawicieli młodej generacji Y, kadra menedżerska stanęła przed wyzwaniem międzypokoleniowego zarządzania, polegającego na stworzeniu efektywnego klimatu współpracy, w którym wszyscy wspólnie dążą do wyznaczonego celu bez względu na występujące różnice. W ten sposób dobór problematyki stanowi też nawiązanie do przyszłych problemów społeczno – gospodarczych. W celu uniknięcia problemów pojęciowych przedstawiono definicję jakości oraz jakości życia przyjętej w Unii Europejskiej. W ramach rozważań związanych z pojęciem jakości życia odniesiono się również do społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie miernika odpowiedzialności (Respect Index) spółek giełdowych oraz do wybranych zagadnień w branży kurierskiej. Obecna globalizacja zmusza podmioty gospodarcze do modyfikacji dotychczas wykorzystywanych koncepcji zarządzania lub utworzenie jej na nowo według obowiązujących norm, zasad, a nawet trendów na rynku. Mając na uwadze, że obecna konkurencja jest spostrzegawcza i dynamicznie się rozwija to regiony, jako konkretne rozpoznawalne miejsca (gminy, powiaty, województwa) nieustannie poszukują nowych możliwości, które idealnie wpisywać się będą w strategie rozwoju. Jednym z nowatorskich rozwiązań, które mogą promować dany region, a jednocześnie przynosić zyski nie tylko finansowe, ale i społeczne jest stosowanie w strategii rozwoju zasad koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jej głównym efektem będzie podniesienie jakości życia lokalnego społeczeństwa, co ukazuje zależność między zrównoważonym rozwojem, a promocją danego miejsca.
W ramach tego obszaru zainteresowań w następnym rozdziale przedstawiono metody służące optymalnemu rozmieszczeniu przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W ramach ostatnich dwóch rozdziałów zwrócono uwagę na zarządzanie organizmem człowieka podczas wysiłku fizycznego dla poprawy możliwości
wysiłkowych w sportach wytrzymałościowych. Proces ten badano w ramach obciążenia treningowego i dostarczania suplementów w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, która w długim horyzoncie czasowym sprzyja poprawie jakości życia. Problematyka szeroko rozumianej jakości życia w ramach wybranych aspektów zarządzania stanowi przedmiot zainteresowania niniejszej monografii. Wyrażamy nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało do zainteresowania się tą problematyką, co przełoży się na podjęcie własnych dociekań i nowych rozwiązań omówionych problemów badawczych.
 
 
Redaktor Naukowy
dr inż. Ireneusz Miciuła
PRZEDMOWA  (12)
I. NOWOCZESNA METODA ZARZĄDZANIA, A JAKOŚĆ ŻYCIA (14)
Wprowadzenie (14)
1. Nowoczesna metoda zarządzania – benchmarking (14)
2. Podstawowe zasady benchmarkingu (15)
2.1.Pięcioetapowe ujęcie benchmarkingu (16)
2.2. Praktyczne zastosowanie benchmarkingu (17)
3. Jakość życia w aspekcie zrównoważonego rozwoju (18)
4. Przykłady wykorzystania benchmarkingu dla podnoszenia jakości życia (19)
Podsumowanie (21)
Bibliografia (23)
II. JAKOŚĆ ŻYCIA W ZARZĄDZANIU STRATEGIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (24)
Wprowadzenie (24)
1.Jakość życia, a zrównoważony rozwój (25)
2. Jakość życia w świetle badań (27)
3.Zrównoważony rozwój (28)
4.Jakość życia w Polsce w aspektach materialnych (28)
Podsumowanie (32)
Bibliografia (33)
Inne (33)
III. ASPEKTY PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIA A JAKOŚĆ ŻYCIA (34)
Wprowadzenie (34)
1.Zarządzanie i realizacja Wieloletnim Planem Finansowania Państwa  (35)
1.1. Podział zarządzania publicznego (36)
2.Pojęcie -Wieloletni Plan finansowania Państwa (36)
2.1. Algorytm przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (37)
3. Jakość życia, a zrównoważony rozwój (38)
4.Zrównoważony rozwój (39)
5. Analiza programów wieloletnich budżetu Państwa pod kątem jakości życia (40)
Podsumowanie (41)
Bibliografia (43)
Inne (43)
IV. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ŻYCIA EMERYTÓW (44)
Wprowadzenie (44)
1.Jakość życia (44)
2.1. Jakość życia w aspekcie emerytów (46)
2.2. Jakość życia świetle badań (47)
3.Jakość życia, jako cel zrównoważonego rozwoju (47)
3.1. lokalne strategie zrównoważonego rozwoju (48)
3.Badanie jakości życia emerytów (49)
Podsumowanie (52)
Bibliografia (53)
V. WYKORZYSTANIE SOCIAL MEDIA MARKETINGU W KAMPANI SPOŁECZNEJ ZORGANIZOWANEJ W BYTOMIU
A JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW (55)
Wprowadzenie (55)
1.Social Media Marketing (SMM) (55)
2.Jakość życia (58)
3.Kampania społeczna (59)
4.Kampania społeczna „Pomoc dla Bytomskiej Smerfetki” (60)
Podsumowanie (62)
Bibliografia (63)
VI. WYBRANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNESU W FIRMACH BRANŻY KURIERSKIEJ (64)
Wstęp (64)
1.Cechy przedsiębiorstwa odpowiedzialnego (65)
2.Narzędzia zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w firmach branży kurierskiej (67)
2.1. Ekoznakowanie i znakowanie społeczne (67)
2.2. Kampania społeczna- marketing społeczny (69)
2.3. Marketing zaangażowany społecznie (70)
2.4. Programy etyczne dla pracowników (71)
2.5. Nadzór korporacyjny (73)
2.6. Zaangażowanie społeczne (73)
2.7. Zarządzanie środowiskowe (74)
Zakończenie (75)
Literatura (76)
Inne (76)
VII. ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y (78)
Wstęp (78)
1.Pokolenie Y (79)
3.Generacja Y o sobie (82)
4. Sposoby zarządzania pracownikami pokolenia Y (82)
Zakończenie (86)
Bibliografia (87)
Netnografia (87)
VIII.POJĘCIE JAKOŚCI ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (88)
Wstęp (88)
1. Jakość i jej w myśli filozoficznej (89)
2.Jakość życia, jako cel nadrzędny zrównoważonego rozwoju (90)
3.Lokalne strategie zrównoważonego rozwoju (92)
4.Ocena jakości życia (93)
Podsumowanie (94)
Literatura (95)
IX. JAKOŚĆ ŻYCIA A MIERNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH  (97)
Wprowadzenie (97)
1.Jakość życia a społeczna odpowiedzialność biznesu (97)
2.Miernik odpowiedzialności polskich spółek giełdowych – Respect Index (101)
Podsumowanie (104)
Bibliografia (105)
X. PROMOCJA REGIONU W RAMACH KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (105)
Wprowadzenie (107)
1.Istota zrównoważonego rozwoju (108)
2.Pojęcie jakości życia (110)
3.Promocja miejsca (111)
Podsumowanie (115)
Bibliografia (116)
XI.EFEKTYWNE ROZMIESZCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (118)
Wstęp (118)
2.Charakterystyka podmiotowa produkcji energii województwa Zachodniopomorskiego (118)
3.Czynniki brane pod uwagę podczas wyboru lokalizacji oddziału firmy (120)
4.Metody wykorzystywane do efektywnego rozmieszczenia przedsiębiorstwa (122)
Podsumowanie (129)
BIBLIOGRAFIA (132)
XII. ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW NA TLE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (133)
Wstęp (133)
1.Firmy na tle zrównoważonego rozwoju (133)
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi (134)
3.Zaangażowanie pracowników (135)
4.Przegląd wybranych teorii motywacyjnych (137)
4.1. Model oczekiwanej wartości Vrooma (137)
4.2.Hierarchia potrzeb Maslowa (137)
4.3.Model motywacji Richardsa i Greenlawa (138)
4.4.Dwuczynnikowa teoria Herzberga (138)
4.5.Teoria X i Y McGregora (139)
4.6.Teoria sprawiedliwości Adamsa  (139)
5.Badanie zaangażowania pracowników w firmie usługowej  (140)
Podsumowanie (141)
Bibliografia  (142)
XIII.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE SÜDZUCKER POLSKA S.A. (144)
Wprowadzenie (144)
1.Idea zrównoważonego rozwoju (145)
2.Marketing w aspekcie organizacji (147)
3.Przesłanki zrównoważonego rozwoju na przykładzie Südzucker Polska S.A (149)
3.1.Przedstawienie obiektu przesłanek (149)
4.Zrównoważony rozwój w aspekcie relacji pracowniczych (151)
5.Zrównoważony rozwój w aspekcie środowiskowym (151)
6.Zrównoważony rozwój w społeczeństwie (152)
7.Zrównoważony rozwój w aspekcie społecznej odpowiedzialności (152)
Podsumowanie (153)
Literatura (154)
XIV. ZARZĄDZANIE TRENINGIEM I SUPLEMENTACJI NA PARAMETRY WYDOLNOŚCIOWE I SKŁAD MASY CIAŁA
U BIEGACZKI NARCIARSKIEJ (156)
Wstęp (156)
1.Materiał i metody (157)
2.Wyniki (158)
4.Dyskusja  (164)
Wnioski (166)
Bibliografia(167)
XV. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI POZIOMU WYBRANYCH MARKERÓW NEUROENDOKRYNNYCH
ORAZ IMMUNOLOGICZNYCH PODCZAS WYSIŁKU FIZYCZNEGO (169)
Wstęp (169)
1.Zmiana poziomu kortyzolu podczas i po wysiłku (170)
2.Katecholaminy i receptory β2-adrenergiczne (170)
3.Zmiany poziomów hormonów płciowych (171)
4.Aspekty związane z układem immunologicznym (172)
5.Wzrost leukocytów -wysiłek fizyczny (173)
Podsumowanie (174)
Bibliografia  (175)
XVI.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAGROŻEŃ NA STANOWISKU PRACY KUCHARZA (178)
Wstęp (178)
2. Charakterystyka zawodu i stanowiska pracy kucharza jako obszaru analiz w zarządzaniu ryzykiem zagrożeń (180)
3. Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowiskupracy kucharza (182)
4. Metody badania zagrożeń i szacowania ryzyka (186)
5. Działania profilaktyczne występujących zagrożeń na stanowisku pracy kucharza (187)
Podsumowanie (190)
Bibliografia (191)
  • Tytuł: Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
  • Autor: Wojtaszek henryk, Kowalczyk Anna, Turoń Katarzyna, Cieśla Marta, Czech Piotr, Podlewska Ewa, Piśniak Monika, Nejman Żaneta, Brenk Monika, Wnuk Sylwia, Sawicki Artur, Miciuła Krzysztof, Grzebisz Natalia
  • ISBN: 978-8-3653-5715-1, 9788365357151
  • Data wydania: 2016-02-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2c05
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sophia