Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy

Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy


Publikacja jest poświęcona bezpieczeństwu ekonomiczno-finansowemu przedsiębiorstw sektora TSL (transport – spedycja – logistyka). Podjęte w niej rozważania są znaczące i aktualne z punktu widzenia finansów oraz logistyki. Prezentowana książka jest wycinkiem szerokiej, złożonej i ważnej problematyki prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ekonomiczno-finansowego, którego istotą jest utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności, rentowności, sprawności działania, zadłużenia i racjonalnej polityki kształtowania rezerw finansowych.

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w niej podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem ekonomiczno-finansowym oraz wyszczególniono aspekty dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchach dostaw. W części empirycznej omówiono wyniki badań nad bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstw transportowych.

Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem ekonomiczno-finansowym przedsiębiorstw, a także do studentów i wszystkich zainteresowanych, dla których prezentowana tematyka stanowi fascynujący przedmiot badań, decyzji i dyskursów naukowych.

Wstęp  7

 

Rozdział 1. Bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo finansowe jako determinanty efektywnego funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstwa              11

 1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa oraz zagrożenia             11
 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne oraz bezpieczeństwo ekonomiczne państwa           15
 3. Pojęcie i istota bezpieczeństwa finansowego oraz bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa                17
 4. Mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa   19

 

Rozdział 2. Wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa 29

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa     29
 2. Model bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa   38
 3. Strategie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw               43
 4. Determinanty bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw       49
 5. Obszary funkcjonalne a bezpieczeństwo finansowe       50

 

Rozdział 3. Bezpieczeństwo w zarządzaniu łańcuchem dostaw  53

 1. Bezpieczeństwo w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Istota i zakres           53
 2. Źródła ryzyka w łańcuchu dostaw        59
 3. Systemowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw          61
  1. ISO 28000:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw              63
  2. ISO 22301:2012 – System Zarządzania Ciągłością Działania             66
  3. SQAS (Safety and Quality Assessment System) – System Badania i Oceny Bezpieczeństwa oraz Jakości    67
  4. Inicjatywa dotycząca bezpieczeństwa kontenerów (CSI)    68
  5. C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)               68
  6. TAPA (Technology Asset Protection Association)            69
  7. ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) – Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego       70

 

Rozdział 4. Bezpieczeństwo finansowe polskich przedsiębiorstw transportowych w latach 2008–2017 73

 1. Sektor TSL – podstawowe informacje                73
 2. Metodyka badania    76
 3. Bezpieczeństwo finansowe polskich przedsiębiorstw transportowych – wskaźniki analityczne          80
 4. Bezpieczeństwo finansowe polskich przedsiębiorstw transportowych – wskaźniki syntetyczne         87
 5. Wnioski z przeprowadzonych badań    97

 

Rozdział 5. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw logistycznych notowanych na GPW w Warszawie       99

 1. Metodyka badania i charakterystyka próby badawczej  99
 2. Efektywność gospodarowania aktywami obrotowymi jako wyraz operacyjnego bezpieczeństwa finansowego publicznych spółek sektora TSL 101
 3. Gospodarowanie rezerwami jako determinanta bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw logistycznych notowanych na GPW w Warszawie              110
 4. Relacje między poszczególnymi miarami bezpieczeństwa finansowego w spółkach logistycznych notowanych na GPW w Warszawie   119

 

Zakończenie      121

Bibliografia        125

Spis tabel           135

Spis rysunków   137