Helion


Szczegóły ebooka

Problemy ekonomii i finansów na początku XXI wieku

Problemy ekonomii i finansów na początku XXI wieku


Publikacja jest efektem badań pracowników naukowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nad zjawiskami makro- i mikrogospodarczymi w ostatniej dekadzie. Procesy globalizacyjne oraz dynamiczny rozwój technologii powodują wielopłaszczyznowe zmiany w zarządzaniu finansami instytucji sektora finansowego, publicznego oraz przedsiębiorstw. W monografii podjęto próbę przedstawienia zjawisk finansowych w różnych aspektach, na które wpływ miał globalny kryzys finansowy z początku stulecia. Atutem publikacji jest jej szerokie spojrzenie na zjawiska finansowe – od zagadnień związanych z branżą Fintech, bezpieczeństwem cybernetycznym, najnowszymi narzędziami kontroli finansowej, rozwojem rynku nieruchomości po efektywność finansową spółek z sektora energetycznego.

Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników, m.in. studentów uczelni ekonomicznych, praktyków oraz osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów.

Dagmara Hajdys, Wstęp        7

Dariusz Adrianowski, Strategiczny i innowacyjny charakter modeli biznesu w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw        11

Mateusz Całusiński, Podnajem jako nowy element w procesie inwestowania na rynku nieruchomości  29

Dariusz Jędrzejka, Fintech jako źródło przemian na rynku usług finansowych       43

Malwina Łańcuchowska, Ryzyko cybernetyczne jako kategoria ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych            67

Michał Majsterek, Wzrost i rozwój, cykl w ujęciu teorii ekonometrii         89

Małgorzata Politowska-Iwaszko, Usługi ubezpieczeniowe w systemie zamówień publicznych UE            119

Agnieszka Skoczylas-Tworek, Determinanty raportowania niefinansowego          137

Cezary Szydłowski, Rola audytu wewnętrznego w ocenie dochodów wybranych gmin województwa pomorskiego            157

Artur Zimny, Efektywność finansowa spółek dystrybucji i przesyłu energii jako specyficznych segmentów rynku energii elektrycznej w Polsce            181