Helion


Szczegóły ebooka

Gospodarka niskoemisyjna - gospodarka cyrkularna - zielona gospodarka. Uwarunkowania i wzajemne powiązania

Gospodarka niskoemisyjna - gospodarka cyrkularna - zielona gospodarka. Uwarunkowania i wzajemne powiązania


Negatywnymi konsekwencjami dynamicznie zmieniającego się świata są m.in. postępująca degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne. W dużym stopniu wpływają one na jakość życia człowieka i możliwości gospodarowania. W tym świetle istotnego znaczenia nabierają działania na rzecz ograniczenia negatywnych następstw procesów produkcyjnych, inwestycyjnych i nieograniczonej presji na środowisko naturalne. Są one realizowane dzięki urzeczywistnieniu w praktyce społeczno-gospodarczej koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez transformację gospodarki w niskoemisyjną, wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej oraz zielonej gospodarki. Publikacja przybliża i wyjaśnia te terminy, precyzując ich wzajemne powiązania i uwarunkowania.

Podjęta problematyka jest bardzo istotna dla zrozumienia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i podejmowanych przez państwa działań obejmujących nowe sposoby gospodarowania z uwzględnieniem konieczności poszanowania środowiska przyrodniczego (np. poprzez racjonalne i efektywne wykorzystywanie surowców, ograniczenie ilości odpadów oraz ich odpowiednie zagospodarowanie).

Książka może okazać się szczególnie wartościowa dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem środowiskiem i gospodarowaniem jego zasobami, przyszłych ekonomistów i finansistów, inżynierów i menedżerów firm. Ponadto może być przydatna w odnalezieniu się w gąszczu anglojęzycznych terminów związanych z gospodarowaniem z poszanowaniem środowiska.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Gospodarka niskoemisyjna        11

  1. Gospodarka niskoemisyjna – pojęcie, główne cele oraz geneza    11
  2. Wskaźniki gospodarki niskoemisyjnej   14
  3. Instrumenty wdrażania gospodarki niskoemisyjnej           20
  4. Inicjatywy międzynarodowe na rzecz tworzenia gospodarki niskoemisyjnej               23
  5. Polityka Unii Europejskiej na rzecz tworzenia gospodarki niskoemisyjnej    25
  6. Wyzwania gospodarki niskoemisyjnej  38
  7. Istota działań adaptacyjnych do zmian klimatu   46
  8. Przykłady dobrych polskich praktyk gospodarki niskoemisyjnej    55

 

Rozdział 2. Gospodarka cyrkularna               59

  1. Geneza koncepcji gospodarki cyrkularnej          59
  2. Cechy i zasady gospodarki obiegu zamkniętego                64
  3. Instrumenty i mechanizmy wdrażania gospodarki cyrkularnej       75
  4. Polityka Unii Europejskiej wobec gospodarki obiegu zamkniętego               86
  5. Wskaźniki pomiaru gospodarki obiegu zamkniętego        100
  6. Wyzwania wdrażania gospodarki cyrkularnej     108
  7. Przykłady dobrych praktyk wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego       112

 

Rozdział 3. Zielona gospodarka      119

  1. Geneza i pojęcie zielonej gospodarki   119
  2. Aspekty teoretyczne i praktyczne tworzenia zielonej gospodarki 130
  3. Wyzwania transformacji na rzecz zielonej gospodarki      133
  4. Wskaźniki pomiaru zielonej gospodarki               137
  5. Polityka Unii Europejskiej na rzecz tworzenia zielonej gospodarki                145
  6. Zielone miasta           146
  7. Dobre praktyki na rzecz wdrażania elementów zielonej gospodarki             150

 

Rozdział 4. Analiza porównawcza koncepcji gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki cyrkularnej i zielonej gospodarki             153

4.1. Metodyka badań       153

4.2. Analiza porównawcza koncepcji            154

4.3. Relacje pomiędzy badanymi koncepcjami           162

 

Zakończenie       165

Bibliografia         169

Spis tabel            189

Spis rysunków    190