Helion


Szczegóły ebooka

 
Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy

Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy


Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy. Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki. Autorka wyodrębnia trzy główne płaszczyzny funkcjonowania rodziny - biologiczną, społeczną i ekonomiczną, do których odnoszą się „mechanizmy ochronne” prawa pracy o zróżnicowanym charakterze. Koncentruje się na ustaleniu zakresu ochrony rodziny w przepisach prawa pracy w kontekście każdej ze wskazanych płaszczyzn, by udzielić odpowiedzi na pytanie - czy z całokształtu przepisów można wyprowadzić implicite zasadę ochrony rodziny w prawie pracy, czy też konieczne jest wprowadzenie takiej zasady do kodeksowego katalogu podstawowych zasad prawa pracy. Publikacja w przeważającej mierze ma charakter dogmatycznoprawny. Obejmuje źródła prawa międzynarodowego i europejskiego oraz ustawodawstwo wybranych państw obcych. W części dotyczącej prawa polskiego rozważania zostały wzbogacone o wątek konstytucyjnoprawnej ochrony rodziny. Uzupełnieniem analizy prawnej jest zaś fragment poświęcony rodzinie w ujęciu socjologicznym.

Wykaz ważniejszych skrótów 13

Wstęp 15

Rozdział 1. Rodzina w ujęciu socjologicznym 23

1.1. Pojęcie i typologia rodziny w naukach socjologicznych 23

1.2. Funkcje rodziny 26

1.3. Wpływ przemian zachodzących w społeczeństwie na przeobrażenia modelu rodziny 28

1.4. Podsumowanie 31

Rozdział 2. Rodzina jako przedmiot ochrony prawnej 33

2.1. Uwagi wstępne 33

2.2. Ochrona rodziny w prawie międzynarodowym 34

2.3. Prawo Unii Europejskiej 54

2.4. Ochrona rodziny w prawie pracy wybranych państw obcych 73

2.5. Ochrona rodziny w prawie polskim 92

2.6. Podsumowanie 132

Rozdział 3. Ochrona zdrowia pracownic w związku z macierzyństwem 137

3.1. Uwagi wstępne 137

3.2. Zakazy zatrudniania 138

3.3. Zwolnienia od pracy na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą 160

3.4. Przerwy na karmienie 161

3.5. Podsumowanie 164

Rozdział 4. Instrumenty prawa pracy służące godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych przez pracowników obarczonych obowiązkami rodzinnymi 167

4.1. Uwagi wstępne 167

4.2. Urlopy związane z rodzicielstwem i inne zwolnienia od pracy 168

4.3. Rozwiązania z zakresu czasu pracy i organizacji pracy dotyczące pracowników opiekujących się małymi dziećmi 243

4.4. Podsumowanie 252

Rozdział 5. Instrumenty prawa pracy sprzyjające łączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych przez pracownika 257

5.1. Uwagi wstępne 257

5.2. Urlopy 258

5.3. Rozwiązania z zakresu czasu pracy 262

5.4. Rozwiązania z zakresu organizacji pracy – elastyczne formy zatrudnienia 271

5.5. Podsumowanie 279

Rozdział 6. Ochrona interesu ekonomicznego rodziny – instrumenty prawa pracy służące zabezpieczeniu materialnych podstaw egzystencji pracownika i członków jego rodziny 283

6.1. Uwagi wstępne 283

6.2. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy jako

6.3. Instrumenty o charakterze finansowym służące ochronie sytuacji materialnej pracownika i jego rodziny 328

6.4. Podsumowanie 361

Zakończenie 363

Bibliografia 371

Wykaz aktów prawnych 386

Wykaz orzecznictwa 395

Wykaz stron internetowych 398

Protection of family in the light of provisions of the labour law. Summary 399