Helion


Szczegóły ebooka

Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika w szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji

Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika w szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji


Monografia dotyczy istoty i charakteru prawnego obowiązków płatniczych. Mimo iż instytucji płatnika poświęcono w doktrynie wiele uwagi, poza zakresem zainteresowania nauki prawa podatkowego pozostała kwestia swobody, a wręcz dowolności ustawodawcy w nakładaniu obowiązków płatniczych na kolejne kategorie podmiotów czy też kwestie uciążliwości obowiązków płatnika oraz „stopnia” dolegliwości jego odpowiedzialności. Nie dostrzegano, że obecnie pozycja płatnika jest w istocie zrównana z pozycją podatnika, choć ich obowiązki na gruncie art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przedmiot odpowiedzialności są inne. Doniosłość tych kwestii - w powiązaniu z powszechnością i powtarzalnością powstawania obowiązków płatnika - uzasadniały podjęcie nowych badań instytucji płatnika.

Publikacja jest adresowana nie tylko do pracodawców, podmiotów wypłacających należności podlegające opodatkowaniu PIT i CIT, notariuszy, organów egzekucyjnych, komorników sądowych, lecz także do doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych prowadzących sprawy związane z wykonywaniem obowiązków płatniczych.

Wprowadzenie 7

 

Rozdział 1. Geneza i ewolucja instytucji płatnika       15

1.1. Poborca i dzierżawca podatkowy jako poprzednicy instytucji płatnika            15

1.2. Wprowadzenie nowoczesnej instytucji płatnika do systemu prawa polskiego (do 1997 r.)          27

 

Rozdział 2. Instytucje prawne realizujące funkcje płatnika w wybranych państwach    41

2.1. Rozwiązania prawne w zakresie kształtowania instytucji spełniających funkcje płatnika w rozumieniu prawa polskiego       41

  1. Zakres wykorzystywania instytucji spełniających funkcje płatnika w wybranych państwach       55

 

Rozdział 3. Cechy i istota obowiązków płatnika wynikające z regulacji ustawowych (determinanty ustawowe statusu płatnika)    63

  1. Definicja ustawowa płatnika a jego obowiązki wynikające z tejże definicji        63
  2. Odrębność obowiązków płatnika w porównaniu z obowiązkami podatnika w świetle regulacji ustawowej (na poziomie ustawowym)      70

3.3. Odrębność ustawowego statusu płatnika w porównaniu z pozycją organu podatkowego            76

3.4. Relacje między zobowiązaniem płatniczym a zobowiązaniem podatkowym     87

   1. Poglądy doktryny i orzecznictwa w przedmiocie istnienia zobowiązania płatniczego oraz elementów konstrukcji tego stosunku prawnego          87
   2. Odrębność i niesamoistność zobowiązania płatniczego względem zobowiązania podatkowego       94

 

Rozdział 4. Konstytucyjne uwarunkowania nakładania i kształtowania obowiązków płatniczych    103

  1. Obowiązki płatnika jako niedaninowy ciężar i świadczenie publiczne               103
  2. Proporcjonalność nakładania obowiązków płatniczych w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji         115

4.3. Kształtowanie statusu płatnika w świetle regulacji konstytucyjnych  137

 

Rozdział 5. Wykonywanie obowiązków płatnika i ich egzekwowanie w systemie prawa polskiego           159

  1. Rozwiązania prawne w zakresie stanowienia obowiązków płatnika w polskiej Ordynacji podatkowej       159

5.2. Nakaz odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących wykonywania obowiązków podatnika do obowiązków płatnika   167

 

Zakończenie       185

Bibliografia         213

Wykaz aktów prawnych  223

Wykaz orzecznictwa        227

Inne źródła         233